XXV национална текстилна конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

  • 01 ноември 2023

В периода 26 – 28 октомври 2023 година в Университетския център „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе XXV национална конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“. Форумът се организира ежегодно от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи със сътрудничеството на катедрите по текстил и дизайн във висшите училища в България.

Домакин на събитието тази година беше катедра „Машинно инженерство“, водеща обучение по специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ в Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В научния форум, който се проведе хибридно, взеха участие над 100 студенти, докторанти, специалисти, преподаватели и учени от висши училища у нас и в чужбина, от професионалните гимназии по дизайн, текстил и облекло, от Института по полимери на БАН, Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, от висши училища във Франция, Виетнам, Македония, Турция, Тунис, Германия, Белгия. Онлайн се включиха студенти, докторанти и учени от Ханойския университет по наука и технологии, Университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Техническият университет в Дрезден, Школата по художествено тъкане в град Пен д‘Ажене, Франция и други.

Конференцията беше открита от декана на Техническия факултет проф. д-р инж. Снежина Андонова. В приветственото си слово тя подчерта, че за целия преподавателски колегиум на факултета е чест и удоволствие за поредна година да работят в екип с Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи.

Научното събитие се провежда и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ в резултат на спечелен проект под ръководството на председателя на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи доц. д-р Ивелин Рахнев. Той подчерта значимостта на този традиционен научен форум за всички специалисти в областта на дизайна, текстила и облеклото у нас и благодари на спонсорите на конференцията „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен, „Пиринтекс“ ЕООД – Гоце Делчев, „Лемприер Уул“ ЕООД – Сливен, Picanol HB – Белгия, както и на домакините на събитието.

– Интервю с доц. И. Рахнев, проф. С. Андонова, инж. Т. Колева 

Какви специалисти за текстилната промишленост подготвят Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ в Сливен?

Работата на конференцията започна с кръгла маса на тема „Кадрово осигуряване на текстилната професия“. Основни тематични изказвания бяха направени от инж. Фани Тодорова – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ към Министерството на образованието и науката и Красимир Вълчев – зам. Председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост.

В научните сесии бяха представени доклади, свързани с новите влакнести суровини (нанотехнологии в текстила); антимикробни текстили и други иновационни технологии в текстилното и шевно производство; съвременното текстилно изкуство, модата, композицията; управлението, маркетинга и устойчивото развитие в съвременното шевно и текстилно производство, както и актуални методи и форми на обучение в областта на текстила и облеклото.

В рамките на конференцията беше представено модно ревю, организирано от специалност „Мода“ към Факултета по изкуствата в Югозападния университет. Ревюто се откри с колекция „Еко“ от рециклиран деним на студентите от специалност „Мода“ в Югозападния университет Милица Стайковска, Жаклин Въчкова, Йоана Мирчева, Йорданка Тодорова, Ралица Витанова, Таня Велева, Стефи Ангелова и Мария Георгиева. Представена беше и колекцията „Цунами“ на Вергиня Никлева – дипломант от срециалност „Мода“ към Югозападен университет. Студентските колекции са реализирани с подкрепата на преподавателите гл. ас. д-р Татяна Христова, гл. ас. д-р Милка Александрова, гл. ас. д-р Росица Рангелова и старши преподавател Мария Онтева.

В ревюто бяха представени и колекциите „Малка черна рокля“ и „Елегантност в ежедневието“ на студентите от специалност „Дизайн и технологии за облекло и текстил“ в Югозападния университет Милена Перчинкова и Юлияна Димитрова, реализирани под ръководството на ас. Умме Капанък.

В ревюто взеха участие и студенти от специалност „Моден дизайн“ в Национална художествена академия – София под ръководството на проф. Мая Богданова; ученици от специалност „Производство на облекло от текстил“ от Иновативно средно училище „Методи Драгинов“ – с. Драгиново, община Велинград под ръководството на инж. Елка Джуракова, както и завършили специалност „Сценичен костюм“ и „Конструиране и моделиране на облекло от текстил“ в Професионална гимназия по облекло “Княгиня Мария Луиза“ – София под ръководството на маг. инж. Мария Колева.

Сред гостите на церемонията по откриване на конференцията бяха Мария Димова – областен управител на област с административен център Благоевград , Мария Петрова – заместник-кмет на община Благоевград, проф. д-р Емил Куков – ръководител на катедра „Изобразително изкуство“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“, преподаватели, специалисти, учени, студенти и докторанти от висши училища и професионални гимназии, в които се води обучение по дизайн, облекло и текстил.

Интервю на доц. д-р Ивелин Рахнев пред радио Благоевград на 25.10.2023