НТС по текстил, облекло и кожи е неправителствено, политически необвързано, професионално творческо сдружение с нестопанска цел. В него членуват както физически лица – научни работници, ръководители, специалисти с висше и средно образование, студенти, така и юридически лица от цялата страна, работещи или свързани с отраслите на леката промишленост.

Цели

 • Да обединява и подпомага усилията на своите членове и да съдейства за осъществяване на научно-техническия прогрес в отраслите на леката промишленост
 • Да повишава квалификацията на специалистите, да съдейства за професионалното им изграждане и да защитава техните интереси.
 • Да укрепва и разширява научно-технически, творчески и стопански връзки със сродни организации в страната и чужбина и да осъществява взаимен обмен в интерес на своите членове.

Главни задачи

 • Да представлява своите членове пред държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества от страната и чужбина.
 • Да осигурява възможност за пряко участие и влияние при формиране на научно-техническата политика и пазарната стратегия на различните отрасли на леката промишленост на основата на научно-технически разработки и препоръки.
 • Да оказва съдействие и да стимулира творческата активност, професионалните интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите.
 • Да осъществява проучвателна, творческа, квалификационна, експертна, консултантска и информационна дейности, свързани с науката, техниката, икономиката и екологията.
 • Да популяризира световните и наши постижения в науката и техниката сред обществото, както и дейността и постиженията на Федерацията и нейните членове у нас и в чужбина.
 • Да подпомага научно-приложните изследвания и разработки и внедряването им в практиката.
 • Да издава информационни материали, свързани с основната цел на съюза.
 • Организиране на регионални, национални и международни научно-технически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии, изложби и др.
 • Организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на специалистите от бранша.
 • Провеждане на конкурси и стимулиране на творческите изяви на специалистите и преди всичко на младите хора.
 • Специализирана издателска дейност.

НТС по ТОК е издател на единствените в страната професионалното научно-техническо списание „Текстил и облекло“, ISSN1310-912X. Публикуваните разработки се признават за трудове за хабилитиране в научни степени. Списанията се разменят със сродни издания в чужбина. Публикации на български автори се резюмират в световната текстилна литература.
НТС по ТОК членува в международните организации на химиците колористи, на специалистите по плетачество.
НТС по ТОК е един от учредителите на БАТЕК.

 • На 26 март 1885 г. в гр. Русе е основано първото Българско техническо дружество, известно още като „Русенско техническо общество“.
 • На 2 февруари 1893 г. в гр. София се учредява Българско инженерно-архитектно дружество /БИАД/, което през 1937г. се реорганизира в Съюз на българските инженери и архитекти /СБИА/.
 • През 1924 г. в гр. Сливен текстилните техници основават свое сдружение, което през 1929 г. прераства в Съюз на текстилните техници в България.
 • През 1932 г. в гр. Сливен започва издаването на сп. „Текстилна промишленост“.
 • На 27 март 1949 г. Съюзът на българските инженери и архитекти и още шест технически организации се обединяват в Научно-технически съюзи.
 • На 16 май 1954 г. се открива Дома на техниката в София.
 • През 1958 г. към ЦС на НТС се открива Секция по текстил.
 • През 1965 г. се обособяват две самостоятелни организации – Научно-технически съюзи /НТС/ и Съюз на архитектите в България /САБ/.
 • На 19 май 1965 г. в София се провежда Учредителен конгрес на НТС по текстил и облекло.
 • През 1979 г. НТС по текстил и облекло се реорганизира в НТС по текстил, облекло и кожи.
 • На 2 март 1989 г. НТС се преименуват във Федерация на Научно техническите дружества в България /ФНТД/.
 • На 30 май 1992 г. на IX извънреден конгрес ФНТД се преименува на Федерация на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/.
 • С решение на Софийски градски съд по фирмено дело №4698 от 1993 г. Научно техническият съюз по текстил, облекло и кожи е вписан като сдружение – юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Настоящият устав на Научно техническия съюз по текстил, облекло и кожи е приет на общо събрание на сдружението на 14.06.2001 г.

КОНТАКТИ

Адрес: 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 4, стая 406

Email: tok.chair@fnts.bg