ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НТС ПО ТОК (ВКЛ. ОБЯВА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

  • 05 март 2019

Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2019 г. от 10 ч. в Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А, при следния дневен ред:

Отчет на УС на НТС по ТОК за 2018 г.
Отчет на Ревизионната комисия на НТС по ТОК за 2018 г.;
Утвърждаване на план – програма на сдружението за 2019 г.;
Утвърждаване на бюджет на сдружението за 2019 г.;

София, 12.04.2019 г.

Председател на НТС по ТОК:

/доц. Ивелин Рахнев/

Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК:

Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК (Обява за ДВ):