Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 в „Дони Стайл“ ЕООД за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието и отговорно опазване на околната среда

  • 08 юли 2020

„Дони Стайл“ ЕООД изпълнява проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда” в рамките на договор №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“,  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е на стойност 780 800.00 лв, от които безвъзмездната финансова помощ – 546 560.00 лв. и 234 240.00 лв. собствено съфинасиране. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца от дата 27.11.2018.

Общата цел на проекта е повишаване ресурсната ефективност на Дони Стайл ЕООД чрез внедряване на нови практики, системи и модели на производство, които да допринасят за по-високи нива на екологосъобразност на предприятието. Специфичните проектни цели са: 1) намаляване на количеството използвани суровини при производство на единица продукция; 2) ефективно управление на отпадъците чрез автоматизирани на работните процеси; 3) повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване устойчивата конкурентоспособност на предприятието.

Заложените цели се постигат чрез закупуване и внедряване на Автоматична CAD/CAM система; Машина за полагане на лента; Машина за събиране на два плата; Пневматична притискаща топла преса; Принтер с режещ кътер; Машина за пакетиране на дрехи. Внедряваната иновация по проекта е производствена, целяща поставяне началото на пълно цифровизиране на производството във фирмата съгласно Индустрия 4.0.

Mотивацията на “Дони Стайл” за осъществяване на проекта произтича от няколко проблемни области във фирмата, а именно: невъзможност за отговор на непрекъснатите изисквания на клиентите поради старо и амортизирано оборудване, което не може да поеме поръчки от големи серии; използване на ръчни операции, водещи до по-ниска производителност и по-лошо качество на крайните продукти; високо ниво на отделяне на отпадъци при производство; недостиг на производствен капацитет най-вече в кроялния участък; невъзможност за изработка на по-сложни модели. Високотехнологичното оборудване, което се закупува и въвежда по проекта, адресира тези проблеми чрез множеството иновативни характеристики и функции, които ще доведат до повишаване на ресурсната ефективност.

Автоматичната CAD/CAM система представлява последно поколение иновативна интегрирана автоматична система за управление на кроенето, работеща на базата на Индустрия 4.0 и осигуряваща  връзка с други машини и системи. Системата се окачествява като интелигентен продукт, събиращ и съхраняващ данни за условията на работа и състоянието на всички нейни компоненти като спомага за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, както и за своевременна подмяна на износени части на машините, предотвратявайки грешки в произвежданите изделия. Системата се състои от 7 модула: Автоматичен конвейерен кътер – 1 бр., Автоматична накатавъчна машина – 1 бр., Накатавъчна маса 14 m – 1 бр., Плотер с две глави – 1 бр., Режещ плотер – 1 бр., Машина за качествен контрол – 1 бр., Визуален дигитайзер – 1 бр. Иновативните ѝ компоненти позволяват да създава с изключителна бързина и точност модели и маркери за производство. Автомаркерът води до постигане на максимална ефективност в подреждането на детайлите в него, което от своя страна намалява отпадъка от кроенето с 40-50%.

По-конкретно, в етапа на подготовка, визуалният дигитайзер е плоскост, която цифровизира кройките като замества употребата на хартия и създава дигитална база данни на кройки, намалявайки необходимостта от прошиване на мостри и съответно използването на материали затова. Плотерът с две глави позволява автоматично завъртане на маркерите по ширина или дължина, за да се постигне оптималната консумация на хартия и да се минимизира неизползваемия отпадък. Освен това този актив позволява използването на рециклирана хартия с много ниско тегло. Другият компонент на системата, режещият плотер, премахва нуждата от печат върху хартия (икономия на хартия и мастило) и има възможност да реже директно картона. В допълнение, той дава възможност за изключително икономично и ефективно разполагане на детайлите върху работната ширина на картона, което води до намален разход на картон. Чрез машината за качествен контрол платовете се преглеждат и пренавиват от една ролка плат на друга като така се проверява и тяхната дължина. По този начин се контролира дали по плата има излишни конци, нишки, дупки или петна, които да се отстранят преди накатаването и съответно да се елиминират грешките при изработка на продуктите. В етапа на кроене, при накатаване с автоматичната накатавъчна машина, процесът е роботизиран и усукване на текстилния материал не съществува. Накатавъчната машина реже автоматично пластовете плат, трико, хастар и подлепващо по точната дължина без надбавка 6 см, както е при ръчното настилане. Накатавъчната маса, от своя страна, осигурява плавното и синхронизирано преминаване на готовия настил към автоматичния конвейерен кътер /робот/. При производството на връхни облекла при съществуващия в момента технологичен процес се налага огрубяването на мин. 50% от детайлите от плат и подлепващо, за да се гарантира точното им изрязване след подлепване. При автоматизираното кроене това не е необходимо, тъй като технологията на автоматичния конвейерен кътер дава възможност за точна и прецизна работа, без риск от повреждане на детайли, позволяваща фино и бързо кроене дори и на най-дребните детайли (работи се под вакуум), без да се налага да бъдат огрубявани предварително. Автоматизираното кроене позволява намалена консумация и на спомагателни материали – хартия за кроене и картон, тъй като в повечето случаи не е необходимо отпечатване на хартия понеже автоматичният конвейерен кътер крои без хартиени кройки за разлика от ръчния процес на кроене.

Като резултат, автоматичната CAD/CAM система води до намаляване на използваните текстилни материали (плат, трико, хастар, подлепващо), спомагателни материали – хартия за кроене и картон, използвани в производството на всички 8 вида продукти на фирмата, както и до по-ефективно управление на отпадъци от тези суровини и спомагателни материали. По-ефективното управление на посочените отпадъци с помощта на системата се постига с „предотвратяване“ образуването им чрез тяхното намаляване (на единица продукция) при етап „подготовка“.

Придобиването и внедряването на Машина за полагане на лента; Машина за събиране на два плата; Пневматична притискаща топла преса довежда до резултат – намаляване (на ед. продукция) на текстилни материали (плат, трико, хастар и подлепващо) и конци, използвани в производството на тениски. Това е така, защото с придобиването на линия за безшевно шиене на тениски, ще отпадне необходимостта първо да се зашият, откъдето ще намалее разхода за конци. Отпада риска за бракуване на продукция от прегаряне на плата, както е при ръчното подлепване, тъй като новата пневматична притискаща преса може да залепя при ниска температура, което намалява разхода за текстилни материали. Закупуването и въвеждането на горепосочените активи води и до резултат – по-ефективно управление на отпадък от текстилни материали и конци, образуван при производството на тениски, което се постига с „предотвратяване“ образуването му чрез неговото намаляване (на единица продукция) при етап „шиене“.

Закупуването и въвеждането на Принтер с режещ кътер и Машина за пакетиране на дрехи водят до резултат – намаляване на суровина полиетиленови пликове за опаковка и спомагателен материал – хартия, използвани в производството на всички 8 вида продукти в предприятието. Придобиването на Принтер с режещ кътер допринася за по-ефективно управление на отпадък – хартия, защото отпечатва етикета с точния му размер, а количеството етикети съответства точно на необходимото за дадена поръчка без излишен остатък от хартия. Придобиването на Машина за пакетиране на дрехи – 1 бр. допринася за по-ефективно управление на отпадък – полиетиленови пликове (за опаковки), защото новата машина използва полиетилен на ролка, тип ръкав, при което изделието се поставя вътре и прерязването се извършва винаги по размер и не се генерира отпадък.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дони Стайл ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0191-C01, „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дони Стайл ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.