XXI Национална текстилна конференция, 25-27.10.2019 г. – Благоевград

  • 06 януари 2020

Националната текстилна конференция на тема „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ се проведе за 21-ти път от 25 до 27 октомври 2019 г. в Университетския център Бачиново – Благоевград.

Организатор на конференцията е Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, а домакин беше Югозападният университет Неофит Рилски в Благоевград, представляван от доц. Снежина Андонова, декан на Техническия факултет.

Основни партньори на НТК 2019 бяха Фонд Научни изследвания с програмата за подкрепа на международни научни форуми и Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

В рамките на научно-изследователската асоциация съорганизатори на конференцията са Техническият университет – София, Химико-технологичният и металургичен университет – София, както и Институтът по полимери при Българската академия на науките.

Партньори на събитията от конференцията са учебните звена от висшите и средните училища от страната, както и от текстилни предприятия.

Научният комитет на конференцията с председател – проф. Диана Германова-Кръстева и организационният комитет с председател – доц. Ивелин Рахнев осигуриха отлични условия за представяне на разностранните разработки и дружески дискусии в кулоарите.

Първото важно събитие от НТК2019 беше срещата – кръгла маса „Кадрово осигуряване и привлекателност на текстилната професия“.

На срещата участваха представители от държавни и обществени организации, както и представители на синдикатите, университетската общност и преподаватели от специализираните средни училища.

От Министерство на икономиката участваха г-жа Тихомира Палова и г-н Йордан Великов, държавни експерти в отдел Иновации и предприемачество.

От ФНСОЛП-КНСБ участваха представители на регионални организации и синдикални комитети.

В научните сесии на форума участваха с доклади над 50 университетски преподаватели, изследователи, експерти, докторанти и студенти.

От депозираните 46 резюмета в програмата на научните сесии бяха представени 30 доклада и 15 постера по актуалните направления в техниката на текстила, облеклото и дизайна.

Всички докладвани разработки отразяват усилията на изследователски, университетски и промишлени екипи от специализираните катедри и лаборатории на ТУ – София, ХТМУ – София, НБУ- София, НХА – София, Института по полимери на БАН, Института по отбрана – София, ЮЗУ – Благоевград, Университет проф. Асен Златаров – Бургас, ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна и МВБУ – Ботевград, ПГТО Добри Желязков – Сливен, НХГ Димитър Добрович – Сливен.

В работата на конференцията взеха участие водещи преподаватели от Университета на Южен Елзас в Мюлуз, Франция, Техническия университет на Дрезден, Германия, Ханойския университет по наука и технологии, СР Виетнам, Университет Св. Св. Кирил и Методий – Скопие, Република Северна Македония и Националното инженерно училище на Монастир, Тунис.

Основна подкрепа за добрата организация и техническото осъществяване на планираните дейности в 21-та Национална текстилна конференция оказаха Е. Миролио ЕАД – Сливен, Пиканол НВ от Белгия и Пирин Текс ЕООД – Гоце Делчев.

Конференцията приключи с награждаване на най-добрите дипломни работи и студентски разработки от 10-ия Национален младежки конкурс през 2019 година.

Представените доклади на 21-та Национална текстилна конференция 2019 ще бъдат публикувани последователно в броевете на списание „Текстил и облекло” ISSN1310-912X (print), ISSN 2603-302X (online), които ще бъдат достъпни за читателите в университетските и обществени библиотеки, както и на уебстраниците на НТС по ТОК: www.tok.fnts.bg и на издателството на сдружението: www.bgtextilepublisher.org.

Съставил:
доц. Ивелин Рахнев, председател на Организационния комитет на НТК2018
НТС ПО ТОК

XXI National Textile Conference, 25-27.10.2019 – Blagoevgrad (English) /PDF/