XX НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2-4.10.2018 Г. – СОФИЯ

  • 20 септември 2018

На 02 – 04 октомври 2018 г. в Интер Експо център, гр. София ще се проведе XX Национална текстилна конференция на тема „Традиции и иновации в текстила и облеклото“. Организатор на конференцията е „Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи“. В рамките на научно-изследователската асоциация съорганизатори на конференцията са Техническият университет – София и филиал „Факултет и Колеж – Сливен“, както и Институтът по полимери при Българската академия на науките. Партньори на събитията от конференцията са ФНТС и учебните звена от висшите и средните училища от страната.

Дневният ред на конференцията предвижда дискусия на тема „Кадрово осигуряване и привлекателност на текстилната професия“. В дебатите по темата ще се включат представители от държавни и обществени организации, както и представители на синдикатите, университетската общност и преподаватели от специализираните средни училища.

Програмата на XX Национална текстилна конференция ще продължи с научни сесии, в които са заявили участия с доклади над 50 университетски преподаватели, изследователи, експерти, докторанти и студенти. От депозираните 40 резюмета в програмата на научните сесии са включени 30 доклада и 15 постера по актуалните направления в техниката на текстила, облеклото и дизайна. Всички докладвани разработки отразяват усилията на изследователски, университетски и промишлени екипи от специализираните катедри и лаборатории на ТУ – София, ХТМУ – София, НБУ- София, НХА – София, институтите по електроника и полимери на БАН, Института по отбрана – София, ЮЗУ – Благоевград, ФТТ – Ямбол към Тракийския университет в Стара Загора, Университет „Проф. Ас. Златаров“, БСУ от Бургас, ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна и МВБУ – Ботевград. В конференцията се очаква да вземат участие и водещи преподаватели от Университета на Южен Елзас в Мюлуз, Франция, Университет по приложни науки в Мюнхенгладбах и Германия.

Конференцията „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ ще приключи с награждаване от младежкия конкурс – 2018 на най-добрите дипломни работи и студентски разработки.

Представените доклади на Националната текстилна конференция 2018 ще бъдат публикувани последователно в броевете на списание „Текстил и облекло” ISSN1310-912X, които ще бъдат достъпни за читателите в университетските и обществени библиотеки, както и на уебстраницата на НТС по ТОК: www.tok.fnts.bg.

Съставил:
доц. Ивелин Рахнев, председател на Организационния комитет на НТК2018
НТС ПО ТОК