СЪЩНОСТ

Член 1. /1/ Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи /НТС по ТОК/ е неправителствено, политически необвързано творческо професионално сдружение с нестопанска цел. В Съюза могат да членуват, както дееспособни физически лица (научни работници, ръководители, специалисти с висше и средно образование), така и юридически лица от страната и чужбина, работещи в отраслите на леката промишленост, и които съдействат за постигане на целите на Съюза и изпълнението на неговите задачи.

/2/ НТС по ТОК е сдружение в частна полза по смисъла на Закона на юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.

Член 2. /1/ Наименованието на сдружението е: „Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи“ /НТС по ТОК/, изписано на английски Scientific and Technical Union of textiles, ready – made clothing and leathers.

/2/ Съществуването на НТС по ТОК не е ограничено със срок.

Член 3. /1/ НТС по ТОК е юридическо лице със седалище гр. София 1000, ул. Г. С. Раковски № 108, ІV етаж, стая 406.

/2/ Съюзът продължава своята дейност като юридическо лице, основано през 1965 г., и функционира на принципа на доброволността, равнопоставеността, демократичността, автономността и самофинансирането.

/3/ Съюзът осъществява своята дейност при спазване на Конституцията на България, законите на страната, настоящия Устав и в изпълнение решенията на органите си за управление.

Член 4. /1/ Съюзът е член на Федерацията на научно-техническите съюзи и в своята дейност се съобразява с уставните й начала.

/2/ По решение на своите колективни органи Съюзът може да членува в държавни, обществени, научни, стопански и други организации за провеждане на стратегията в областта на научно-техническия прогрес и отраслите на леката промишленост.

Член 5. /1/ Съюзът може да открива клонове, които се създават на областно или общинско равнище с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

/2/ Клоновете могат да имат свой устав и се управляват от Управителен съвет, чийто председател представлява сдружението на територията на областта или общината.

/3/ Най-малката организационна единица на съюза е Научно-техническото дружество или Клуб на специалиста с минимум 5 члена.

Член 6. Главната цел на Съюза е да обединява и подпомага усилията на своите членове и да съдейства за осъществяване на научно-техническия прогрес в отраслите на леката промишленост, да повишава квалификацията на специалистите, да съдейства за професионалното им изграждане и да защитава техните творчески интереси, както и да укрепва и разширява международните контакти, и да развива взаимно изгодно сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина в интерес на своите членове.

Член 7. Основни задачи на Съюза са:

/1/ Участие във формирането и осъществяването на научно-техническата, екологическата, икономическата и социалната политика в отрасъла.

/2/ Съдействие на стопанските, учебните, научните организации, на държавните, кооперативните и частните стопански субекти за осигуряване на актуална информация за най-новите постижения в техниката и технологиите и организира проектирането за внедряване.

/3/ Подпомагане на научно-приложни изследвания и разработки и внедряването им в практиката.

/4/ Създаване на условия и стимулиране на движението за изобретателска дейност и на носителите на интелектуалната собственост и защита на техните права и интереси.

/5/ Организиране на международни и национални научно-технически конференции, симпозиуми, семинари, изложби, дискусии и др.

/6/ Организиране на курсове за повишаване на квалификацията и преквалификацията на своите членове, включително и изучаване на чужди езици. Изучаване, популяризиране и съдействие за прилагане на български и чуждестранен опит.

/7/ Разработване на научно-технически становища, експертизи, алтернативни решения, технологични проекти и др.

/8/ Организиране съвместно със заинтересовани ведомства, организации и фирми на конкурси за решаване на конкретни проблеми.

/9/ Осъществяване в сътрудничество със синдикалните организации защитата на професионалните интереси на своите членове.

/10/ Организиране на международно техническо сътрудничество, включително активно участие в съответните сродни неправителствени международни организации.

/11/ Популяризиране на професионалния опит и знания на членовете си за тяхното най-пълно използване от обществото.

Член 8. /1/ За постигане на целите и изпълнение на задачите си НТС по ТОК може да извършва допълнителна стопанска дейност.

/2/ Предмет на допълнителната стопанска дейност на НТС по ТОК е:

  • 1. Организирането на научно-технически конференции, симпозиуми, курсове, семинари, изложби, конгресен туризъм и др.
  • 2. Квалификационна, стандартизационна и иновационна дейност.
  • 3. Научноизследователска, проектантска, развойна, внедрителска, експертна и консултантска дейност.
  • 4. Информационна и издателска дейност в областта на отрасъла.
  • 5. Други дейности, незабранени от закона.

/3/ Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията на реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

/4/ НТС по ТОК не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите на съюза.

Член 9. /1/ Индивидуални членове на съюза могат да бъдат дееспособни физически лица с висше и средно образование – научни работници, инженери и други специалисти, работещи в отраслите на леката промишленост, които признават този Устав и спазват неговите разпоредби.

/2/ Колективни членове могат да бъдат както юридически лица с нестопанска цел – неправителствени организации, институти, обществени организации, така и наши, и чуждестранни фирми, които осъществяват своята дейност в областта на леката промишленост и които:

  • а) проявяват интерес към дейността на НТС по ТОК или имат сходни цели и задачи;
  • б) приемат Устава на Съюза и съдействат за изпълнение на целите и задачите му.

/3/ Всеки редовен член притежава членска карта на Съюза.

/4/ Всички членове на сдружението имат еднакви права и задължения.

Член 10. /1/ Членуването в Съюза е доброволно.

/2/ Членът не отговаря лично за задълженията на Съюза.

/3/ Правата и задълженията на членовете, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Член 11. Членовете на НТС по ТОК имат право:

/1/ Да бъдат представляване в органите на Съюза и на ФНТС.

/2/ Да участват в дейността на научно-техническото дружество или клуба и на Съюза и да съдействат за тяхното укрепване и развитие.

/3/ Да имат достъп до всички съюзни документи и да получават исканата от тях информация.

/4/ Да бъдат редовно информирани за решенията и действията на органите на Съюза.

/5/ Да следят за изпълнение на решенията на ръководните органи на Съюза и в случай на неизпълнение – да искат обяснения.

/6/ Да търсят и да получават съдействие от Съюза за защита на своите права и интереси.

/7/ Да ползват имуществото на Съюза и на ФНТС за постигане на уставните цели и задачи.

/8/ Всеки член на сдружението има право на ликвидационна квота от имуществото на юридическото лице НТС по ТОК след неговото прекратяване и извършване на ликвидация по реда, предвиден в Закона.

Член 12. Членовете на НТС по ТОК са задължени:

/1/ Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на НТС по ТОК и на ФНТС.

/2/ Да плащат редовно членския си внос.

/3/ Да участват активно в дейността на дружеството, клуба, Съюза и Федерацията и да съдействат за постигане на целите и задачите на Съюза и Федерацията.

Член 13. /1/ Членството в сдружението възниква с приемането на членовете от Общото събрание.

/2/ Общото събрание приема нови членове по тяхно писмено заявление, отправено чрез Управителния съвет, в което се съдържа изявление за приемане на целите и Устава на сдружението.

/3/ Управителният съвет е длъжен след получаване на писмено заявление за приемане на нов член да включи този въпрос в дневния ред на първото следващо Общо събрание или по своя преценка да свика извънредно Общо събрание.

Член 14. /1/ Членството в НТС по ТОК се прекратява:

1. С едностранно волеизявление на сдружението.

2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член – физическо лице, респ. прекратяването или обявяването в несъстоятелност на член – юридическо лице.

3. С изключването.

4. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.

5. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски или системно неучастие в дейността на сдружението.

/2/ Член на сдружението може да бъде изключен по решение на Управителния съвет в случай на грубо или системно нарушаване на Устава или законодателството, регламентиращо съществуването или дейността на сдружението, както и ако членът, поради поведението си, уврежда доброто име на сдружението или се ползва с лошо име в обществото.

/3/ Решението на Управителния съвет за изключване на член на сдружението може да бъде обжалвано от изключения пред Общото събрание в седемдневен срок от узнаването. Общото събрание разглежда жалбата на първото следващо заседание.

/4/ Член на сдружението, който след писмена покана с определен подходящ срок за изпълнение не внесе две последователни имуществени вноски по начина и срока, установени с решение на Общото събрание, или който не участва в дейността на сдружението, като не присъства без уважителни причини на две или повече общи събрания, или системно не участва в инициативи на сдружението, след което е бил поканен писмено за това, отпада от членството в сдружението.

/5/ Отпадането се контролира с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет на сдружението, към което се прилагат всички документи, удостоверяващи обстоятелствата по предходната алинея. Това правило се прилага и в случаи на прекратяване на членството по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Устава.

Член 15. Органи на НТС по ТОК са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
3. Ревизионна комисия.
1. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Член 16. /1/ Върховен орган на НТС по ТОК е Общото събрание, в което са представени всички редовни членове на Съюза чрез делегати на общинските и областните организации на НТС по ТОК.
/2/ Колективните членове на НТС по ТОК участват със свои представители – физически лица, което се удостоверява със съдебен документ за актуално състояние на юридическите лица или протокол на органа, който ги е избрал.
ПРАВОМОЩИЯ
Член 17. Общо събрание
1. Изменя и допълва Устава на НТС по ТОК.
2. Приема вътрешни нормативни актове.
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Ревизионната комисия.
4. Приема и освобождава членове на НТС по ТОК.
5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Съюза.
6. Приема основните вноски или програма за дейността на Съюза.
7. Приема бюджета, размера на членския внос и на имуществените вноски на членовете на Съюза.
8. Обсъжда и приема решения по отчетите на Управителния съвет и на Ревизионната комисия.
9. Отменя неправилно взети решения, противоречащи на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава или други актове, регламентиращи дейността на Съюза.
10. Приема решения за разпределение на останалото имущество на Съюза след пълно удовлетворяване на кредиторите при ликвидация.
11. Предлага за удостояване с федеративни награди заслужили членове на НТС по ТОК.
СВИКВАНЕ
Член 18. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на НТС по ТОК.
Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на НТС по ТОК по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
Член 19. /1/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото, датата, часа и условията на представителство за провеждане на редовно или извънредно Общо събрание, както и по чия инициатива се свиква.
/2/ Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на НТС по ТОК, най-малко един месец преди датата на провеждане на Общото събрание.
КВОРУМ
Член 20. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на присъстващите.
ПРАВО НА ГЛАС
Член 21. /1/ Всеки делегат на Общото събрание на НТС по ТОК има право на един глас.
/2/ В Общото събрание не се допуска гласуване чрез преупълномощаване.
РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 22. /1/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно или тайно гласуване.
/2/ Решенията по чл. 17, т. 1, 4, 5 и 10 се вземат с 2/3 мнозинство, а по всички останали точки – с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
/3/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
2. Юридическите лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/4/ По въпроси, които не са били включени предварително в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.
/5/ Решенията на Общото събрание могат да се обжалват по съдебен път.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
СЪСТАВ
Член 23. /1/ Управителният съвет на НТС по ТОК се състои от 9 члена.
/2/ В Управителния съвет влизат редовни членове на НТС по ТОК, избрани от Общото събрание.
/3/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 (пет) години.
Член 24. Членовете на Управителния съвет носят отговорност за взетите решения по време на своя мандат в съответствие с действащото в Република България законодателство, Устава и нормативните актове на Съюза.
ПРАВОМОЩИЯ
Член 25. /1/ Управителният съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. Избира с явно гласуване председателя, зам.-председателя и секретаря на НТС по ТОК.
3. Изпълнява решенията на общото събрание на НТС по ТОК.
4. Управлява и се разпорежда със съюзното имущество и средства.
5. Взема решения за сключване на договори, заеми и споразумения с физически и юридически лица в страната или от чужбина.
6. Взема решения за членуване на НТС по ТОК в други организации.
7. Приема правилници, наредби, инструкции и др.
8. Взема решения за представяне на членове на НТС по ТОК за федеративни награди.
9. Определя ликвидатор при нужда.
/2/ Управителният съвет може да съставя свои комисии, работни групи и други, в които влизат индивидуални членове на Съюза.
/3/ Определя представителството чрез делегати в Общото събрание на своите клонове и дружества.
СВИКВАНЕ
Член 26. /1/ Управителният съвет се свиква на заседание от председателя най-малко два пъти в годината.
/2/ Председателят е длъжен да свика Управителния съвет на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането задължително се посочват причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от председателя, същото може да извърши всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
/3/ Заседанията на Управителния съвет се водят от председателя, а при неговото отсъствие – от заместник-председателя или секретаря.
ПРАВО НА ГЛАС
Член 27. /1/ Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.
/2/ Отсъстващ член на Управителния съвет не може да се представлява по никакъв начин от друго лице.
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Член 28. /1/ Управителният съвет взема решения с явно гласуване.
/2/ Решенията по чл. 25, ал. 1, т. 3 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от списъчния състав на Управителния съвет, а по всички останали точки – с обикновено мнозинство на присъстващите.
/3/ Управителният съвет може да вземе решение – гласуването по конкретен въпрос да бъде поименно, с мнозинство от присъстващите на заседанието.
3. РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ
СЪСТАВ
Член 29. Ревизионната комисия на НТС по ТОК се състои от трима членове, която избира от своя състав председател и секретар.
ПРАВОМОЩИЯ
Член 30. /1/ Ревизионната комисия изпълнява следните функции:
1. Контролира спазването на устава, нормативните разпоредби и вътрешноорганизационните актове.
2. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
/2/ При констатирани нарушения Ревизионната комисия уведомява Управителния съвет на НТС по ТОК, прави предложения за вземане на решения по тях и контролира изпълнението им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Член 31. /1/ Председателят на Управителния съвет се избира от неговия състав.
/2/ Председателят:
1. Представлява НТС по ТОК пред държавни и обществени органи, юридически и физически лица и организации в страната и чужбина.
2. Ръководи работата на НТС по ТОК.
3. Внася ежегодно в Управителния съвет и Общото събрание, съвместно със секретаря, бюджета на НТС по ТОК за утвърждаване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Член 32. /1/ Заместник-председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет.
/2/ Заместник-председателят изпълнява функции, делегирани от Управителния съвет, и замества председателя при неговото отсъствие.
СЕКРЕТАР НА НТС ПО ТОК
Член 33. /1/ Секретарят се избира от Управителния съвет.
/2/ Секретарят:
1. Организира работата и изпълнението на решенията на Управителния съвет.
2. Ръководи административната работа на ТС по ТОК.
3. Отговаря за изпълнението на бюджета на НТС по ТОК съвместно с председателя.
4. Замества председателя и зам.-председателя на Управителния съвет при тяхното отсъствие.
5. Изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на Управителния съвет.

Член 34. /1/ НТС по ТОК се представлява от председателя на Управителния съвет, зам.-председателя на Управителния съвет и секретаря на Управителния съвет заедно или поотделно.

Член 35. /1/ НТС по ТОК е самостоятелно юридическо лице със свое обособено имущество.

/2/ За постигане на своите цели сдружението набира имущество от:

1. Дарения и завещания от държавата и други български и чуждестранни физически и юридически лица.

2. Доходи от собственото имущество, като лихви, дивиденти и други, които не са резултат от търговска или стопанска дейност.

3. Приходи от допълнителна стопанска дейност.

4. Имуществени вноски на членовете, установени с решение на Общото събрание.

5. Други източници със законосъобразен характер.

/3/ Сдружението може да откаже да приема дарение или завещание, което е направено с неприемливо за него условие или е в противоречие с неговата цел, разпоредбите на устава, законите на морала.

/4/ Имуществото на сдружението може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, ценни книжа или по друг подходящ начин. Влагането на имуществото трябва да е с цел запазване и увеличаването му, както и с оглед финансиране дейността на сдружението по осъществяване на неговите цели.

/5/ Като самостоятелно юридическо лице сдружението може със свое имущество да бъде учредител или да придобива право на участие в акционерни дружества или дружества с ограничена отговорност, като приходите от това участие се използват за постигане на идеалната цел на сдружението, формулирана в настоящия устав.

/6/ Сдружението не може да участва в дружества като неограничено отговорен съдружник или да гарантира със свое имущество задължения на трети лица.

Член 36. /1/ Разпореждането с имуществото се извършва от Управителния съвет в съответствие с целите и разпоредбите на Устава и Закона.

/2/ Сдружението води необходимата отчетност и счетоводна документация в съответствие с действащото законодателство.

Член 37. /1/ При прекратяване на членството си в сдружението членовете нямат право на дял от имуществото му и не могат да имат никакви имуществени претенции, ако сдружението продължава своето съществуване и дейността си.

/2/ При прекратяване и ликвидация на сдружението останалото имущество, след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между членовете на сдружението, които са такива към момента на вземане на решението за прекратяване и ликвидация, по равно.

/3/ При прекратяване и ликвидация на сдружението останалото имущество, след удовлетворяване на кредиторите, с решение на Общото събрание може да бъде дарено на други юридически лица с нестопанска цел.

Член 38. Всички приходи на НТС по ТОК, независимо от техния характер и източник, служат за постигане на целите и задачите, съгласно Устава.

Член 39. /1/ За активна работа и заслуги в развитието и усъвършенстването на НТС по ТОК и за научно-технически постижения се присъждат индивидуални съюзни и федеративни награди.

/2/ Редът за награждаване и стимулиране със съюзни и федеративни награди се урежда с Правилник, приет от Управителния съвет на НТС по ТОК, и на Управителния съвет на ФНТС.

Член 40. НТС по ТОК има кръгъл печат с надпис „Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи“.

Член 41. НТС по ТОК има собствени печатни издания – сп. „Текстил и облекло“, сп. „Кожи и обувки“ и печатни бланки.

Член 42. /1/ Преобразуването на НТС по ТОК се извършва при условията и по реда на чл. 12 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ Прекратяването на НТС по ТОК се извършва при условията и по реда на чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 43. При прекратяване на НТС по ТОК по решение на Общото събрание ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определеното от него лице.

Член 44. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Член 45. При ликвидация на НТС по ТОК разпределянето на останалото, след удовлетворяване на кредиторите, имущество се извършва по решение на Общото събрание.

Член 46. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително и за възнаграждение на ликвидатора, се определят от Управителния съвет.

Параграф 1. Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи е правоприемник на учредения през 1965 г. и регистриран с фирмено дело № 7/1966 от 17.03.1966 г. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. Настоящият устав е методична основа за разработване на съответни устави на научно-техническите дружества и клонове на НТС по ТОК.

Параграф 2. Този устав е разработен въз основа на Устава на ФНТС, действащото законодателство и е приведен в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет на Общо събрание на НТС по ТОК, състояло се на 14.06.2001 година.