СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НТС ПО ТОК

Булстат BG121111930, регистриран със съдебно решение №8/26.05.2017 на СГС – Търговско отделение

Име Длъжност Месторабота Email
1 доц. Ивелин Рахнев Председател ТУ – София, Колеж – Сливен tok.chair@fnts.bg
2 инж. Николина Генчева Зам.-председател Превента ООД – София nina@preventa-bg.com
3 проф. Христо Петров Член ТУ – София petrov@tu-sofia.bg
4 доц. Снежина Андонова Член ЮЗУ – Благоевград andonova_sn@swu.bg
5 доц. Аделина Попнеделева Член НХА – София apopnedeleva@yahoo.com
6 инж. Анна Георгиева Член ХТМУ – София macoani@abv.bg
7 инж. Марин Маринов Член Искра ООД – Първомай iskraood@parvomai.escom.bg
8 полк. инж. Николай Златанов Член ИО Проф. Цветан Лазаров – София n.zlatanov@abv.bg
9 инж. Данаил Йорданов Член Е. Миролио ЕАД – Сливен d.jordanov@emiroglio.com

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ НА НТС ПО ТОК

Име Длъжност Месторабота Email
1 доц. Десислава Грабчева Председател ХТМУ – София grabcheva@mail.bg
2 инж. Умме Капанък Зам. Председател ЮЗУ – Благоевград umi12@abv.bg
3 Мартин Киров Член Smart Textilchemie Ltd. – София smarttextilchemie@yahoo.com

КОНТАКТИ

Адрес: 1000 гр. София, ул. Раковски № 108 ет. 4 офис 407

Email: tok.chair@fnts.bg