Свикване на общо събрание на 29.09.2023

  • 23 август 2023

Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, София,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.09.2023 г. от 10 ч. в сградата Национален дом на науката и техниката,
София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А.

Дневен ред:
  • 1

    Освобождаване на член на Управителния съвет на НТС по ТОК.

  • 2

    Избор на член на Управителния съвет на НТС по ТОК за периода на мандата до април 2026 година;

Всеки член на сдружението може да участва в Общото събрание с право на глас.

Регистрацията ще се извърши на 29.09.2023 г. в зала № 105А от 9,30 до 10,00 часа. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Приложения

Онлайн регистрация