Събиране на резюмета за XXII Национална текстилна конференция

  • 21 август 2020

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че започваме да събираме резюметата за участие в 22та Национална текстилна конференция, която тази година ще се проведе от 12 до 14 ноември в НТС, гр. София.

За Ваше улеснение, можете да използвате подготвения шаблон.

Очакваме Вашите резюмета до 15 септември. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с доц. д-р М. Спасова или с доц. д-р И. Рахнев.

For the forthcoming 22nd National Textile Conference from 12 to 14 November 2020, the main organizer Scientific Engineering Union of Textiles, Garment and Leathers (SEUTGL) plans to publish the collection of abstracts and reports from booklet №10 / 2020 of the magazine Textiles and Clothing ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online) in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

 The process of publishing the conference proceedings, conditions and requirements are as follows:

Online publication is charged at a rate of GBP 45 per article and includes:

– Open access, all articles are free to read and download in perpetuity after publication

– Creation of online versions of the abstracts contained in each paper

– Creation of hyperlinked references and tracking of future citations

– Unlimited number of pages in each article

– Unlimited use of colour online

– Extra multimedia items (e.g. videos, simulations)

– Access to pre-publication servers to approve the proceedings

IOP proceedings are indexed in Scopus, as well as EI Compendex and Inspec. One important point to note, is that IOP Conference Series is not covered by SCI (proceedings journals are not indexed in SCI, they are indexed within a separate database, the CPC-I); this means IOP proceedings journals are not issued with an Impact Factor.

The publishing procedure is as follows:

– Authors submit their papers directly to the 22nd NTC20 organisers from SEUTGL who act as proceedings Editors, and arrange peer review of the papers. Further information can be found here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-conference-series-publication-procedure/

– Authors need to follow the journal guidelines when formatting their papers, these are available from the website at https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

– The Editors submit the papers to IOP in one batch, along with any preface material (preface material is published free of charge)

– IOP Proceedings Peer Review Policy is available through our website here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-peer-review-policy/

– IOP Ethical Policy for Journals is available here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/

IOP publish our papers under a licence which is available to read here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/

After the submission of the files IOP will publish the volume in 6-8 weeks.

Under these conditions and procedures, the 22nd NTC20 presents the following plan-program for publication:

– submitting the abstracts – 30.09.2020;

– sending the reviews of the abstracts – 31.10.2020;

– submitting the full text of the full reports texts – 15.11.2020;

– sending the reviews of the full reports texts – 12.12.2020;

– sending the proceedings to the publishing house IOP – 24.12.2020.

The proceedings of abstracts and reports from the 22nd NTC20 will be published in 2021.

Sofia, August 2020

Associated Professor Maria Spasova

За предстоящата 22-ра Национална текстилна конференция от 12 до 14 ноември 2020, основният организатор Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи предвижда публикуването на сборника с резюмета и доклади от книжка №10/2020 на списание Текстил и облекло ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online) в IOP Conference Series: Материалознание и инженерство (MSE).

Процесът на публикуване на сборника, условията и изискванията са, както следва:

Онлайн публикацията се таксува в размер на 45 GBP за артикул и включва:

– Отворен достъп, всички статии са безплатни за четене и изтегляне за постоянно след публикуване

– Създаване на онлайн версии на резюметата, съдържащи се във всеки документ

– Създаване на хиперсвързани референции и проследяване на бъдещи цитати

– Неограничен брой страници във всяка статия

– Неограничена употреба на цвят онлайн

– Допълнителни мултимедийни елементи (например видеоклипове, симулации)

– Достъп до сървъри за предварително публикуване, за да се одобри процедурата

Конферентните сборници на IOP са индексирани в Scopus, както и EI Compendex и Inspec. Важен момент, който трябва да се отбележи, е, че серията IOP Conference не се покрива от SCI (дневниците на работата не са индексирани в SCI, те са индексирани в отделна база данни, CPC-I); това означава, че тези сборници от конференциите не се издават с Impact Factor.

Процедурата за публикуване е следната:

– Авторите предават своите документи директно на организаторите на конференцията, които действат като редактори на процедурите, и организират партньорска проверка на документите. Допълнителна информация можете да намерите тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-conference-series-publication-procedure/

– Авторите трябва да спазват указанията на списанието, когато оформят своите документи, те са достъпни от уебсайта на адрес https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

– Редакторите изпращат документите на IOP в една партида, заедно с всякакъв предговор (материал за предговор се публикува безплатно)

– Политиката ни за партньорски проверки за процедурите е достъпна чрез нашия уебсайт тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-peer-review-policy/

– Етичната политика на IOP за списания е достъпна тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/

IOP публикуват нашите документи под лиценз, който можете да прочетете тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/

След представянето на файловете IOP ще публикуват тома след 6-8 седмици.

При тези условия и процедури 22-та НТК20 представя следния план-програма за публикуване:

– изпращане на резюметата – 30.09.2020;

– изпращане на рецензиите на резюметата – 31.10.2020;

– изпращане на пълния текст на докладите – 15.11.2020;

– изпращане на рецензиите на докладите – 12.12.2020;

– изпращане на сборника на издателството IOP – 24.12.2020.

Сборникът с резюметата и докладите от 22-та НТК20 ще бъде публикуван през 2021 г.

София, август 2020

доц. Мария Спасова

Invitation

SCIENTIFIC COMMITTEE

Title of the paper

LIST Of the scientific sessions chairs

График

ПОКАНА

НАУЧЕН КОМИТЕТ

СПИСЪК на председателите на научните сесии