Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)

  • 05 август 2021

Специфичните цели ще бъдат реализирани с конкретни програми, започващи последното тримесечие.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП)

Специфична цел: развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии
Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации (финансиране от ЕФРР: 65.57 млн.евро) Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията (финансиране от ЕФРР: 188.09 млн.евро) Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията (финансиране от ЕФРР: 10 млн.евро) Подкрепа за развиване на иновационния капацитет в предприятията чрез привличане на чуждестранни изследователи (финансиране от ЕФРР: 10 млн.евро) Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – покрепа за иновации в предприятията (финансиране от ЕФРР: 11.91 млн.евро)

Специфична цел: усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи

Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията; Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0 Подкрепа за инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0 Прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП Повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0

Специфична цел: Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции

Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие: подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите (финансиране от ЕФРР: 50 млн.евро)Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции: предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП (финансиране от ЕФРР: 40 млн.евро)

Специфична цел: Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението Горепосочените дейности ще се комбинират с финансови инструменти – финансиране (грант) от ЕФРР: 30 млн.евро Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички икономически сектори (финансиране от ЕФРР: 4 млн.евро)

Специфична цел: Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика

Мерки за подобряване на ресурсната ефективност в предприятията, вкл. в областта на проектирането на продуктите, производството и управлението на отпадъците (48 млн. евро от ЕФРР грант, които ще се комбинират с финансов инструмент) Разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика съгласно приоритетно направление “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027 (30 млн. евро ЕФРР за разработване и 126,92 млн. евро ЕФРР за внедряване на иновации) Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза (финансиране от ЕФРР: 10 млн.евро) ВОМР – инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност (финансиране от ЕФРР: 11.91 млн.евро) ИТИ – подкрепа за предприятията в рамките на индустриални паркове за насърчаване на производства в областта на чистите технологии, кръговата и нисковъглеродната икономика (финансиране от ЕФРР: 69.1 млн.евро)

https://opic.bg/opik/nov-programen-period-2021-2027-g

Ключови думи: иновации, модерни технологии, цифровизация, енергийната ефективност, кръгова икономика, ресурсоефективна икономика, конкурентоспособността на МСП