ПОКАНА – XXV Национална текстилна конференция 2023, „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

 • 17 август 2023

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

с домакинството на
ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград, катедра Машиностроителна техника и технологии, водещо обучение по специалност „Конструиране и технология на облекло и текстил”
и
фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

XXV-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2023

“Традиции и иновации в текстила
и облеклото ”

ПОКАНА

26-28 октомври
Университетски център Бачиново – Благоевград
Научноизследователска асоциация:
 • Технически университет – София

 • Химико-технологичен и металургичен университет – София

 • Национална художествена академия – София
 • Технически университет Габрово
 • Тракийски университет, ФТТ – Ямбол
 • Югозападен университет – Благоевград

 • Нов български университет – София

 • Лаборатория Биологично активни полимери – БАН

Организационно–техническа асоциация:
 • Федерация на научните инженерни съюзи
 • Регионално СЕУ на ТГЛ гр. Пловдив
 • Регионално СЕУ Габрово
 • Професионална гимназия по текстил и облекло Добри Желязков гр. Сливен
 • Национална гимназия за изящни изкуства „Димитър Добрович” – Сливен
 • Музей на текстилната промишленост в Сливен
Основен организатор:
 • Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

Съорганизатор:
 • ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Адрес за кореспонденция
 • 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

 • +359 2 980 30 45

 • технически редактор: доц. Мария Спасова

Такса правоучастие:
 • 120 лв. за физически лица;
 • 240 лв. за бизнес участници.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк, България
IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
BIC: UNCRBGSF
ДДС: BG121111930

Таксата за правоучастие в конференцията включва:
 • коктейл и галавечеря;

 • кафе паузи;

 • участие в научните сесии;

 • Публикуване на представените доклади в сп. «Текстил и облекло»
  ISSN 1310-912X (печат),
  ISSN 2603-302X (онлайн), списанието на Научно-инженерния съюз по текстил, облекло и кожи.
Тематични направления:
 • Влакна и прежди; Химични технологии; Нанотехнологии;
 • Текстилни технологии: предене, тъкане и плетене;
 • Технология на облеклото;
 • Текстилно изкуство и моден дизайн;
 • Текстилни машини и оборудване;
 • Текстилен мениджмънт, маркетинг и устойчивост;
 • Иновации в текстилното образование.
Резюме:
 • на английски език

 • Резюмето трябва да бъде изготвено съгласно образеца на резюмето и да бъде ограничено до максимум 1 страница
 • Резюметата ще бъдат публикувани в «Textile and Garment Magazine» брой 10/2023 г.
Презентация:
 • Максимум 14 слайда
 • Презентацията да е изготвена с MS Office – Power Point
 • Презентацията не трябва да е по-дълга от 15 минути.
Плакат:
 • На английски или български език
 • Формат А2
Хартия:
 • На английски или български език
 • Статията трябва да бъде изготвена според шаблона на хартията и да бъде ограничена до максимум 12 страници
 • Докладите ще бъдат публикувани в «Textile and Garment magazine», ISSN 1310-912X (печат), ISSN 2603-302X (онлайн), издания от 11‘2023 до 9’2024
Важни срокове
 • Изпращане на резюмета – 29 септември 2023 г.
 • Подаване на доклади – 30 ноември 2023 г.
 • Записване – 26 ноември 2023 г.

Приложения

Заявка за участие