ПОКАНА – XXV Национална текстилна конференция 2023, „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

 • 17 август 2023

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

с домакинството на
ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград, катедра Машиностроителна техника и технологии, водещо обучение по специалност „Конструиране и технология на облекло и текстил”
и
фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

XXV-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2023

“Традиции и иновации в текстила
и облеклото ”

ПОКАНА

26-28 октомври
Университетски център Бачиново – Благоевград
Научноизследователска асоциация:
 • Технически университет – София

 • Химико-технологичен и металургичен университет – София

 • Национална художествена академия – София
 • Технически университет Габрово
 • Тракийски университет, ФТТ – Ямбол
 • Югозападен университет – Благоевград

 • Нов български университет – София

 • Лаборатория Биологично активни полимери – БАН

Организационно–техническа асоциация:
 • Федерация на научните инженерни съюзи
 • Регионално СЕУ на ТГЛ гр. Пловдив
 • Регионално СЕУ Габрово
 • Професионална гимназия по текстил и облекло Добри Желязков гр. Сливен
 • Национална гимназия за изящни изкуства „Димитър Добрович” – Сливен
 • Музей на текстилната промишленост в Сливен
Основен организатор:
 • Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

Съорганизатор:
 • ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Адрес за кореспонденция
 • 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

 • +359 2 980 30 45

 • технически редактор: доц. Мария Спасова

Такса правоучастие:
 • 120 лв. за физически лица;
 • 240 лв. за бизнес участници.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк, България
IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
BIC: UNCRBGSF
ДДС: BG121111930

Таксата за правоучастие в конференцията включва:
 • коктейл и галавечеря;

 • кафе паузи;

 • участие в научните сесии;

 • Публикуване на представените доклади в сп. «Текстил и облекло»
  ISSN 1310-912X (печат),
  ISSN 2603-302X (онлайн), списанието на Научно-инженерния съюз по текстил, облекло и кожи.
Тематични направления:
 • Нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила)
 • Технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж
 • Технология на шевното производство
 • Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия
 • Машинна поддръжка на текстилна техника
 • Управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство
 • Съвременна дидактика и методика на текстилното обучение
Резюме:
 • на английски език

 • Обем – 1 страница

 • Формат – според примерния модел, MS Office – Word;
 • Резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2023 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).
Презентация:
 • На работните езици на конференцията
 • Обем – до 14 диапозитива;
 • Формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;
 • Времетраене – до 15 минути с дискусията.
Плакат:
 • На работния език на авторите;
 • Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.
Доклад:
 • На работните езици на конференцията
 • Резюме на английски език, 1 страница
 • Обем от 6 до 12 страници
 • Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg
 • Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2023 до книжка 09/2024 година.
Важни срокове
 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 29 септември 2023 година.
 • Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 26 октомври 2023 година.
 • Краен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 30 ноември 2023 година.
 • Регистрация – 26 октомври 2023 година.

Приложения

Повече за събитието

01 ноември 2023

Информация и медийни материали от
XXV Национална текстилна конференция 2023, „Традиции и иновации в текстила и облеклото“