ПОКАНА – XXIV-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 • 17 октомври 2022

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

с домакинството на
ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград, катедра Машиностроителна техника и технологии, водеща обучение по специалността „Моделиране, технология и мениджмънт в шевната индустрия“
и
фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

XXIV-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2022

“Традиции и иновации в текстила
и облеклото ”

Медиите за конференцията

2121 ноември 2022

Глад за кадри и в текстилната индустрия

Недостига на кадри в текстилната индустрия обсъждаха на конференция в Благоевград. Тя събра изследователи и учени от български и чуждестранни висши училища, които обмениха опит, идеи и добри практики.Традиции и иновации в текстила и облеклото дискутират специалистите. Огромен е проблемът с кадрите, подчерта председателят на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожа, доц. [...]

ПОКАНА

17 – 19 ноември
Университетски център Бачиново – Благоевград
Научноизследователска асоциация:
 • Технически университет – София

 • Химико-технологичен и металургичен университет – София

 • Технически университет – Габрово

 • Тракийски университет – Стара Загора

 • Югозападен университет – Благоевград

 • Нов български университет – София

 • Лаборатория Биологично активни полимери – БАН

 • Лаборатория Физични технологии – Сливен при Институт по електроника – БАН

Организационно–техническа асоциация:
 • Федерация на НТС в България

 • РНТС – Габрово

 • Музей на текстилната индустрия – Сливен

 • ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен

 • НХГ “Димитър Добрович” – Сливен

Основен организатор:
 • Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

Съорганизатор:
 • ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Адрес за кореспонденция
 • 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

 • 02/980 30 45

 • технически редактор: доц. Мария Спасова

Такса правоучастие:
 • 60 лева с ДДС за университетски преподаватели;

 • 120 лева с ДДС за юридически лица;

* Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация

Банкова сметка:
НТС по ТОК
ИН по ДДС: BG 121111930
Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
IC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк

Таксата за правоучастие в конференцията включва:
 • коктейл и галавечеря;

 • кафе паузи;

 • участие в научните сесии;

 • публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“,
  ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Тематични направления:
 • нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);

 • технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;

 • технология на шевното производство;

 • Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;

 • машинна поддръжка на текстилна техника;

 • управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;

 • съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

Изисквания към оформянето на докладите:

(примерните модели са публикувани на страницата на конференцията: www.tok.fnts.bg)

Резюме:
 • на английски език

 • обем – една страница;

 • формат – според примерния модел, MS Office – Word;

 • резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2022 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Презентация:
 • на работните езици на конференцията;

 • обем – до 14 диапозитива;

 • формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;

 • времетраене – до 15 минути с дискусията.

Плакат:
 • На работния език на авторите;

 • Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.

Доклад:
 • На работните езици на конференцията;

 • Резюме на английски, 1 страница;

 • Обем от 6 до 12 страници;

 • Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, https://tok.fnts.bg;

 • Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2022 до книжка 09/2023 година.

Важни срокове
 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 03.09.2022 година.

 • Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 24 септември 2022 година.

 • Краен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 31 октомври 2022 година.

 • Регистрация – 17 ноември 2022 година.

Работни езици
 • български език

 • английски език

Go to Top