Покана – XXIII Национална текстилна конференция с международно участие „Традиции и иновации в текстила и облеклото“

 • 22 март 2021

АНОТАЦИЯ

на XXIII Национална текстилна конференция с международно участие

„Традиции и иновации в текстила и облеклото“

София, 28-30 октомври 2021 г.,

Организатор:

Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи

Място за провеждане на събитието:

Националната текстилна конференция се провежда за 23-ти път, като през тази година се провежда в София от 28 до 30 октомври 2021 г. под патронажа на текстилната машиностроителна фирма PICANOL NV от гр. Ипр в Белгия и с домакинството на Федерацията на Научно-техническите съюзи в Националния дом на науката и техниката – София, ул. Г. С. Раковски 108.

За качественото организиране и провеждане на конференцията са сключени Научно-изследователска и Организационно-техническа асоциации, които включват:

 • Технически университет – София
 • Химико-технологичен и металургичен университет – София
 • Югозападен университет – Благоевград
 • Национална художествена академия – София
 • Технически университет – Габрово
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Нов български университет – София
 • Лаборатория Биологично активни полимери при ИП – БАН
 • Федерация на НТС в България
 • РНТС – Габрово
 • Музей на текстилната индустрия – Сливен
 • ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен
 • НХГ “Димитър Добрович” – Сливен

3. Международно участие в конференцията:

В научния комитет на конференцията участват 6 чуждестранни учени и изследователи на високи академични длъжности в реномирани университети от Европа и Азия.
В програмата на научните сесии са включени 7 доклада на чуждестранни учени и специалисти.

4. Съответствие с целите на Закона за насърчаване на научните изследвания:

XXIII Национална текстилна конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ е единствената текстилна конференция у нас. Тя обединява усилията на университетски и средношколски преподаватели, изследователи от научни институти и индустриалци във връзка с:
4.1. Привличане и подпомагане на развитието на високо квалифицирани работници и специалисти от промишлеността на текстила и облеклото, което е решаване на важен проблем в областта на икономиката и човешките ресурси.
4.2. Подпомагане и обществено оповестяване на развитието на текстилното инженерство и дизайн, иновациите в текстилната техника и разпространяване на създадени нови научни знания от технологията на текстила и облеклото.
4.3. Конференцията е национален форум с международно участие, на който се обменят и обсъждат иновации в областта на текстила и облеклото между специалисти от образованието, науката и промишлеността.

5. Структура на програмата на XXIII Национална текстилна конференция:

5.1. Основните правила за провеждане на конференцията и научните направления на докладваните изследвания са представени в поканата за конференцията, както и са публикувани на уебстраницата на НТС по ТОК – www.tok.fnts.bg.
5.2. Програмата на мероприятията на конференцията е представена в график, който описва хронологично планираните дейности от откриването в 14ч00 на 28.10 до закриването в 15ч00 на 30.10.2021 г. и превозване на делегатите от провинцията към София с организиран обществен транспорт. Осъществяването на планираните дейности е поверено на организационен комитет с представители от различни образователни, научни и промишлени звена.
5.3. В работата на конференцията се очаква депозиране на над 55 резюмета на публикации от планираните научни направления. Резюметата на английски език са прегледани от научен комитет и са публикувани в специално издание на списание Текстил и облекло, ISSN 1310-912X (Print) и ISSN 2603-302X (Online), което е реферирано в НАЦИД и Националната Библиотека Св.Св. Кирил и Методий – София, и е насочено за индексиране в информационните системи на SCOPUS – IOP, Research Gate и Library.ru.
5.4. Научната програма предвижда провеждане на 7 последователни научни сесии с представяне на 35 аудиторни експозета и 26 постера в кафе паузите. Графикът на научните сесии със съответните председатели е планиран в работна програма и изпълнен в максимална степен.
5.5. След рецензиране пълните текстове на статиите към докладваните резюмета ще бъдат публикувани в следващите 11 книжки на списание Текстил и облекло, от брой №11/2021 до брой №9/2022 година.
5.6. Социалната програма на конференцията включва:
– Организиран обществен транспорт за делегатите в София;
– Посещение на Нацоналния политехнически музей;
– Гала вечеря на 29.10.2021 г. в ресторант;
– Настаняване и изхранване на делегатите в хотел-ресторант.

6. Участници в конференцията:

В работата на XXIII Национална текстилна конференция се очаква участието на над 70 преподаватели, учени и специалисти от промишлеността на текстила и облеклото.
Общият брой на чуждестранните участници е 6 хабилитирани преподаватели и промишлени специалисти.
В научните сесии ще бъдат представени разработки на 34 млади учени до 40 години: асистенти, докторанти, студенти и ученици.
Възрастовият списък на участниците в конференцията ще бъде установен посредством попълнените анкетни карти.

7. Престиж на международните лектори и участници:

 • ? Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на Южен Елзас, Мюлуза, Франция е дългогодишен директор на Лабораторията по физика и механика на текстилите към Висшето училище за инженери на Южен Елзас.
 • ? Проф. д-р Аленка Майсен Льо Марешал, Университет на Марибор, Словения е бивша член на Научния комитет на Световната конференция по текстил АУТЕКС.
 • ? Проф. д-р инж. Йордан Кьосев, Технически университет на Дрезден, Германия е млад университетски преподавател с множество докторанти във Висшето училище в Мюнхенгладбах.
 • ? Проф. д-р Горан Дембоски, Университет Св.Св Кирил и Методий от Скопие, Северна Македония е Декан на машиностроителния факултет.
 • ? Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, Ханой, СР Виетнам е дългогодишна директорка на Висшето училище по текстил, кожа и дизайн към Ханойския университет по наука и технологии.
 • ? Проф. д-р инж. Сабер Бен Абдесалем, Национално инженерно училище на Монастир в Тунис е представител в Управителния съвет на Световната конференция по текстил АУТЕКС.
 • ? Д-р Гаетано Римини, „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен е изпълнителен директор на най-голямото текстилно предприятие в страната и едно от най-големите текстилни предприятия в Европа. Ръководител на проекти и договори по ОП „Конкурентоспособност“.

8. Разпространение на конференцията и получената подкрепа от ФНИ:

Логото и подкрепата на ФНИ ще бъдат публикувани във всяка една от следващите 11 книжки на списание Текстил ISSN 1310-912X (Print) и ISSN 2603-302X (Online), от брой №11/2021 до брой №09/2022, както и на уебстраницата на НТС по ТОК – www.tok.fnts.bg.
9. Отсъствие на друго публично финансиране на конференцията:
XXIII Национална текстилна конференция с международно участие не е получавала финансиране от други публични източници и програми по т. 8 от Правилата на ФНИ за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, за което са приложени съответните декларации.
София, дата

Председател на НТС по ТОК
доц. д-р инж. Ивелин Рахнев

Правила за публикуване на резюметата и статиите от 22-та Национална текстилна конференция – София, 28-30 октомври 2021

For the forthcoming 23rd National Textile Conference from 28 to 30 October 2021, the main organizer Scientific Engineering Union of Textiles, Garment and Leathers (SEUTGL) plans to publish the collection of abstracts and reports from booklet №10 / 2020 of the magazine Textiles and Clothing ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online) in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

The process of publishing the conference proceedings, conditions and requirements are as follows:

Online publication is charged at a rate of GBP 45 per article and includes:

– Open access, all articles are free to read and download in perpetuity after publication

– Creation of online versions of the abstracts contained in each paper

– Creation of hyperlinked references and tracking of future citations

– Unlimited number of pages in each article

– Unlimited use of colour online

– Extra multimedia items (e.g. videos, simulations)

– Access to pre-publication servers to approve the proceedings

IOP proceedings are indexed in Scopus, as well as EI Compendex and Inspec. One important point to note, is that IOP Conference Series is not covered by SCI (proceedings journals are not indexed in SCI, they are indexed within a separate database, the CPC-I); this means IOP proceedings journals are not issued with an Impact Factor.

The publishing procedure is as follows:

– Authors submit their papers directly to the 22nd NTC20 organisers from SEUTGL who act as proceedings Editors, and arrange peer review of the papers. Further information can be found here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-conference-series-publication-procedure/

– Authors need to follow the journal guidelines when formatting their papers, these are available from the website at https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

– The Editors submit the papers to IOP in one batch, along with any preface material (preface material is published free of charge)

– IOP Proceedings Peer Review Policy is available through our website here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-peer-review-policy/

– IOP Ethical Policy for Journals is available here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/

IOP publish our papers under a licence which is available to read here: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/

After the submission of the files IOP will publish the volume in 6-8 weeks.

Under these conditions and procedures, the 23rd NTC21 presents the following plan-program for publication:

– submitting the abstracts – 30.09.2021;

– sending the reviews of the abstracts – 15.10.2021;

– submitting the full text of the full reports texts – 15.11.2021;

– sending the reviews of the full reports texts – 12.12.2021;

– sending the proceedings to the publishing house IOP – 24.12.2021.

The proceedings of abstracts and reports from the 23rd NTC21 will be published in 2022.

Sofia, March 2021

Associated Professor Maria Spasova

За предстоящата 23-та Национална текстилна конференция от 28 до 30 октомври 2021, основният организатор Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи предвижда публикуването на сборника с резюмета и доклади от книжка №10/2020 на списание Текстил и облекло ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online) в IOP Conference Series: Материалознание и инженерство (MSE).

Процесът на публикуване на сборника, условията и изискванията са, както следва:

Онлайн публикацията се таксува в размер на 45 GBP за артикул и включва:

– Отворен достъп, всички статии са безплатни за четене и изтегляне за постоянно след публикуване

– Създаване на онлайн версии на резюметата, съдържащи се във всеки документ

– Създаване на хиперсвързани референции и проследяване на бъдещи цитати

– Неограничен брой страници във всяка статия

– Неограничена употреба на цвят онлайн

– Допълнителни мултимедийни елементи (например видеоклипове, симулации)

– Достъп до сървъри за предварително публикуване, за да се одобри процедурата

Конферентните сборници на IOP са индексирани в Scopus, както и EI Compendex и Inspec. Важен момент, който трябва да се отбележи, е, че серията IOP Conference не се покрива от SCI (дневниците на работата не са индексирани в SCI, те са индексирани в отделна база данни, CPC-I); това означава, че тези сборници от конференциите не се издават с Impact Factor.

Процедурата за публикуване е следната:

– Авторите предават своите документи директно на организаторите на конференцията, които действат като редактори на процедурите, и организират партньорска проверка на документите. Допълнителна информация можете да намерите тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-conference-series-publication-procedure/

– Авторите трябва да спазват указанията на списанието, когато оформят своите документи, те са достъпни от уебсайта на адрес https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

– Редакторите изпращат документите на IOP в една партида, заедно с всякакъв предговор (материал за предговор се публикува безплатно)

– Политиката ни за партньорски проверки за процедурите е достъпна чрез нашия уебсайт тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/proceedings-peer-review-policy/

– Етичната политика на IOP за списания е достъпна тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/

IOP публикуват нашите документи под лиценз, който можете да прочетете тук: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/iop-proceedings-licence/

След представянето на файловете IOP ще публикуват тома след 6-8 седмици.

При тези условия и процедури 23-та НТК21 представя следния план-програма за публикуване:

– изпращане на резюметата – 30.09.2021;

– изпращане на рецензиите на резюметата – 15.10.2021;

– изпращане на пълния текст на докладите – 15.11.2021;

– изпращане на рецензиите на докладите – 12.12.2021;

– изпращане на сборника на издателството IOP – 24.12.2021.

Сборникът с резюметата и докладите от 23-та НТК21 ще бъде публикуван през 2022 г.

София, март 2020

доц. Мария Спасова