ПОКАНА – XXI НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 • 05 юли 2019

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ
с домакинството на ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград и фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

XXI-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2019

“Традиции и иновации в текстила и облеклото ”

ПОКАНА

25 – 27 октомври 2019 г.
Благоевград, Университетски център, Бачиново, Благоевград

Важни срокове

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 31 август 2019 година.
 • Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 12 октомври 2019 година.
 • Препоръчителен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 15 ноември 2019 година.
 • Регистрация – 25 октомври 2019 година.

Работни езици:

 • български език;
 • английски език.

Научноизследователска асоциация:

Технически университет – София, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Национална художествена академия – София, Технически университет – Габрово, Тракийски университет – Стара Загора, Югозападен университет – Благоевград, Нов български университет – София, ЛБАП към Институт по Полимери – БАН

Организационно–техническа асоциация:

Федерация на НТС в България, РНТС – Габрово, Музей на текстилната индустрия – Сливен, ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, НХГ “Димитър Добрович” – Сливен

Тематични направления:

 • нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);
 • технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;
 • технология на шевното производство;
 • Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;
 • машинна поддръжка на текстилна техника;
 • управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;
 • съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

Изисквания към оформянето на докладите

(примерните модели са публикувани на страницата на конференцията: www.tok.fnts.bg)

Резюме:

 • на английски език;
 • обем – една страница;
 • формат – според примерния модел, MS Office – Word;
 • резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2019 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Презентация:

 • на работните езици на конференцията;
 • обем – до 14 диапозитива;
 • формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;
 • времетраене – до 15 минути с дискусията.

Плакат:

 • На работния език на авторите;
 • Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.

Доклад:

 • На работните езици на конференцията;
 • Резюме на английски, 1 страница;
 • Обем от 6 до 12 страници;
 • Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg;
 • Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2019 до книжка 09/2020 година.

Спонсори:

Е. Миролио ЕАД – Сливен

Пиканол нв – Ипр, Белгия

Пирин Текс ЕООД – Гоце Делчев

Основен организатор:

Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

Съорганизатор:

ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград

Адрес за кореспонденция:

1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

тел. 02 / 980 30 45

Технически редактор: доц. Мария Спасова

e-mail: textilejournal.editor@fnts.bg

Такса правоучастие:

 • 60 лева с ДДС за университетски преподаватели;
 • 120 лева с ДДС за юридически лица;

Таксата за правоучастие в конференцията включва:

 • коктейл и галавечеря;
 • кафе паузи;
 • участие в научните сесии;
 • публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация

Банкова сметка:

НТС по ТОК

ИН по ДДС: BG 121111930

Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,

IC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк