ПОКАНА ЗА СЕМИНАР

  • 07 ноември 2017

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи и НСЗБУТ имат удоволствието да Ви поканят на семинар с тема:

Култура по безопасност и здраве при работа и производствен травматизъм

Семинарът ще се проведе на 10 ноември (петък) 2017 г.; 9.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108, София при следната програма:

9.00 – 9.30 ч. Регистрация

9.30 – 11.00 ч.

1. Култура по Безопасност и здраве при работа – Що е то? – Определение и съдържание.

2. Световна, национална, фирмена и индивидуална култура по Безопасност и здраве при работа – равнища и критерии.

3. Критерии за „Културност по Безопасност и здраве при работа: На висшия мениджмънт; На преките ръководители; На работниците и служителите. Практическо упражнение – решаване на Тест за Културност по Безопасност и здраве при работа.

11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза

11.15 – 12.30 ч.

4. Основни проблеми при изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по Безопасност и здраве при работа – културни и некултурни нации, ръководители и работници.

5 Основни теми и добри практики, представени на 21 Световен конгрес по Безопасност и здраве при работа в Сингапур, 3-6.09. 2017 г.

12.30 – 13.00 ч. Обяд

13.00 – 14.30 ч.

1. Производствен травматизъм – определение за нещастен случай

2. Сектори на икономиката с повишен риск в България
• Строителство
• Преработваща промишленост
• Дърводобив

3. Причини за производствения травматизъм, психологически предпоставки
Това не е смешно – видео клип

4. Как да се предпазим от трудови злополуки
Лични и колективни предпазни средства.

5. Как да създадем безопасна работна среда
• Извършване на оценка на риска
• Обучения и инструктажи
• Спазване на задължителните изисквания
Превенция на инциденти на работното място – клип

6. Анализ на причините за злополуки в строителството
видеоклип

14.30 – 14.45 ч. Кафе-пауза

14.45 – 16.15 ч.

7. Къде може да бъде получена консултация
8. Ограничаване на производствения травматизъм. Култура на безопасността. Знаци и видеоклип
видеоклип
10. Пътнотранспортни произшествия свързани с работата и причини
11. Поведение на участниците в пътното движение –
• Нарушаване на правилата за движение по пътищата
• Шофиране с превишена и несъобразена скорост
Къде ми е главата? – видеоклип
12. Как да предпазим себе си и другите на пътя?

Лектори: Валентин Илиев НСЗБУТ
доц. Бистра Ценова НЦООЗ

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Такса участие: Таксата за правоучастие се превежда по банков път до 6 ноември и е:

– За един участник: 80 лв.
– За членове на БА ПВТ ЛПС , НСЗБУТ и НТС по текстил, облекло и кожи: 60 лв.

Таксата включва: 1сандвич, 2 кафета, 2 малки бутилки вода.

Таксата за участие се превежда в:

Банка Райфайзен банк
IBAN& BG 30 RZBB 91551002130200 BIC: RZBBGSF
БА ПВТ ЛПС, Семинар ЗОП Телефони за контакт: Марева
0888964209; Стоичкова 0888778987
E-mail: pmareva@abv.bg, boyka@preventa-bg.com, lps.ba@abv.bg