ПОКАНА ЗА СЕМИНАР С ТЕМА: ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

  • 05 март 2019

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,

Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи и Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) имат удоволствието да Ви поканят на семинар с тема:
Практически подходи за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Бъдещето на службите по трудова медицина (СТМ) в България – колегиална дискусия за предстоящите промени в законодателството за СТМ

Семинарът ще се проведе на 9 ноември 2018 г., петък, от 9.00 часа в зала 2, на втория етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108, София при следната програма:

9.00 – 9.30 ч. Регистрация

9.30 – 11.00 ч. Практически подходи за избор на лични предпазни средства за очите от длъжностните лица по безопасност и здраве при работа.
Лектор: Доц. Михаела Иванова, дм

11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза

11.15 – 13,00 ч. Опасните вещества при работа – предизвикателство пред Службата по трудова медицина! Видове опасности и методики за оценка на рискове при експозиция на: – епоксидни смоли – лепила, смеси и др.; – изоцианати – втвърдители, гуми, настилки, топлоизолации и др.; – биологични агенти; – канцерогенни, мутагенни, репротоксични (CMR) вещества; – прах и аерозоли; – наноматериали;
Лектор: представител на Националното сдружение за ЗБУТ

13,00 – 13.30 ч. Обяд

13.30 – 14.45 ч. Бъдещето на службите по трудова медицина в България – колегиална дискусия за предстоящите промени в законодателството за СТМ.

14.45 – 15.00 ч. Кафе-пауза

15.00 – 16.00 ч. Безопасността на пътя касае всички! Представяне на Електронното ръководство на Европейската комисия за пътната безопасност. Представяне на ISO 39001 – Стандарт за безопасност на пътното движение. Практическо помагало за осигуряване на безопасност на пътното движение.
Лектор: Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Такса участие:
Таксата за правоучастие се превежда по банков път до 6 ноември и е:

  • За един участник: 80 лв.
  • За членове на БАПВТЛПС, НСЗБУТ и НТС по текстил, облекло и кожи: 60 лв.

Таксата включва: 1сандвич, 2 кафета, 2 малки бутилки вода

Таксата за участие се превежда в:
Банка: Райфайзен банк
IBAN: BG30 RZBB 9155 1002 1302 00 BIC: RZBBGSF
БА ПВТ ЛПС, Семинар БЗР

Телефони за контакт: Марева 0888964209; Стоичкова 0888778987
E-mail: lps.ba@abv.bg pmareva@abv.bg, boyka@preventa-bg.com

Свалете поканата за да попълните заявка за участие

Събитие

Дата: 9 ноември 2018 г.

Час: 9:00 часа

Място: Зала 2, на втория етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, срещу бюфета

Файлове

Покана