Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК (Обява за ДВ)

  • 08 април 2022

 Управителният съвет на Научнотехническия съюз по текстил, облекло и кожи, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.05.2022 г. от 10 ч.  в Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А, при следния

Дневен ред:

  1. Отчет на УС на НТС по ТОК за мандатния период от април 2021 до април 2022 година.
  2. Годишен финансов отчет за 2021 г.
  3. Отчет на Ревизионната комисия на НТС по ТОК за мандатния период от април 2021 до април 2022 година.
  4. Освобождаване на УС на НТС по ТОК от отговорност за годишния период от април 2021 до април 2022 година.
  5. Освобождаване на Ревизионната комисия на НТС по ТОК от отговорност за годишния период от март 2021 до април 2022 година.
  6. Утвърждаване на план – програма на сдружението за 2022 г.
  7. Утвърждаване на бюджет на сдружението за 2022 г.
  8. Организационни въпроси.

Обява в Държавен вестник

Съставил:
Доц. И. Рахнев