Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК (Обява за ДВ)

  • 22 март 2021

Управителният съвет на Научнотехническия съюз по текстил, облекло и кожи, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.04.2021 г. от 10 ч.  в Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А, при следния

Дневен ред:

  1. Отчет на УС на НТС по ТОК за мандатния период от март 2016 до април 2021 година.
  2. Отчет на Ревизионната комисия на НТС по ТОК за мандатния период от март 2016 до април 2021 година;
  3. Освобождаване на УС на НТС по ТОК от отговорност за мандатния период от март 2016 до април 2021 година;
  4. Освобождаване на Ревизионната комисия на НТС по ТОК от отговорност за мандатния период от март 2016 до април 2021 година;
  5. Утвърждаване на план – програма на сдружението за 2021 г.;
  6. Утвърждаване на бюджет на сдружението за 2021 г.;
  7. Избор на Управителен съвет на сдружение НТС по ТОК за мандатния период от април 2021 до април 2026 година;
  8. Избор на Ревизионна комисия на сдружение НТС по ТОК за мандатния период от април 2021 до април 2026 година;

Обява в Държавен вестник