ПОКАНА за свикване на общо събрание на НТС по ТОК

  • 01 февруари 2018

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на НТС по ТОК

Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи / София на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ

свиква

общо събрание на 30.03.2018 г. от 10.00 ч., в Дома на науката и техниката

София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 105А

Дневен ред:

1. Отчет на УС на НТС по ТОК за 2017 г.
2. Отчет на Ревизионната комисия на НТС по ТОК за 2017 г.
3. Утвърждаване на план – програма на сдружението за 2018 г.
4. Утвърждаване на бюджет на сдружението за 2018 г.
5. Кадрови въпроси.

София,
18.12.2017 г.

Председател на НТС по ТОК:
/доц. Ивелин Рахнев/