ПЛАН ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ ЗА 2019 Г.

  • 05 март 2019

ПЛАН за научно-техническа дейност на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи за 2019 г.

№ по
ред
Код Наименование /тематика/ на
мероприятията
Време и място на провеждане Организатори и съорганизатори
1 2 3 4 5
 
I. Мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика
/ по Методиката – на конкурсни начала – формуляр „Образец 1”/
 
1. С Използване на автоматизирани средства за проектиране  на облекла чрез StyleCAD. 10.05.2019 г., от 09ч00 до 12ч00, ДНТ – София, зала 105А ФНТС, ТексТехника ООД- София, РНТС (ТОК) – Пловдив, ТО на НТС – Габрово.
2. С „Последни изменения и допълнения в нормативната уредба за ЗБУТ“ и
„Практическо приложение на Новата Наредба за съществените изисквания
и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС през първата полугодие на 2019 г.
21.06.2019 г.; 9.00 – 17.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108. ФНТС,
БАПВТЛПС,
ТО на НТС по ТОК – Пловдив,
ТО на НТС – Габрово, ХТМУ – София.
3. К/с 10-ти Национален младежки конкурс
НАЙ-ДОБРА  ДИПЛОМНА  РАБОТА  И  КУРСОВ  ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА  НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО“ 2019
27.09.2019 г.  от 09ч00 до 12ч00, ДНТ – София, зала 108 ФНТС; РНТС – Пловдив, ТО на НТС – Габрово
Технически университет – София
ХТМУ – София
Тракийски университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол
Югозападен университет  – Благоевград
Технически университет – Габрово
Нов български университет – София
Институт по полимери
Институт по електроника
ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен
НХГ “Димитър Добрович” – Сливен
4. К 21-ва Национална текстилна конференция 2019 с международно участие  Традиции и иновации в текстила и облеклото 24-26.10.2019 г. в София при домакинството на ФНТС и НДНТ, ул. Г. С. Раковски 108, зали 2 и 3. ФНТС; РНТС – Пловдив, ТО на НТС – Габрово
Технически университет – София
ХТМУ – София
Тракийски университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол
Югозападен университет  – Благоевград
Технически университет – Габрово
Нов български университет – София
БАН
ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен
НХГ “Димитър Добрович” – Сливен
5. С „CAD-CAM системи и актуално технологично оборудване в шевното производство“ 15.11.2019 г.; 9.00 – 17.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108 ФНТС, ИНА ТРейдинг ЕООД – София, ТО на НТС по ТОК – Пловдив, ТО на НТС – Габрово, ХТМУ – София.
5+1. ЧМО Международна федерация на технолозите по трикотаж.
IFKT INTERNATIONAL FEDERATION OF KNITTING TECHNOLOGISTS
IFWS INTERNATIONALE FODERATION VON WIRKEREI- UND STRICKEREI-FACHLEUTEN
13 години. Сдружението членува в  IFKT от 2006 г. Отговорник на групата – д-р инж. Йорданка Ангелова
5+2. ЧМО Световна организация на специалистите влакнести материали.
THE FIBER SOCIETY
3 години. Сдружението членува във FS от 2016 г. Отговорник на групата – доц. Ивелин Рахнев
II. Други научно-технически мероприятия
1. УМП The Fiber Society’s Fall 2019 Conference
Co-organized by The Society of Fiber Science and Technology, Japan
Fibers and Textiles for Value Creation in Connected Industries
The Fiber Society’s Fall 2019 Conference
Conference:  University of Texas ,Austin USA.  Date and Theme TBD
Отговорник – доц. Ивелин Рахнев
2 AUTEX Conference
organised in GENT (Ghent), Belgium by the Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering (MaTCh) from Ghent University.
AUTEX 2019, 11-15 June 2019, Ghent University, Belgium Отговорник – доц. Ивелин Рахнев

София, 30.01.2019 г.

Председател на УС на НТС:

/доц. Ивелин Рахнев/