Отчетен доклад за периода 25.03.2016 - 24.03.2017 г.

I. Увод

За изминалия едногодишен период пред УС на НТС по ТОК се очерта целта, която осмисля обществената значимост на сдружението: обединяване на усилията на образованието и промишлеността за осигуряване на квалифицирана работна ръка за производството на текстил, облекло и кожи.

В краткосрочен план главните задачи, които стоят пред нас са:

 1. Разпределение на административните и организационните дейности в управителния съвет и редакционната колегия;
 2. Ремонтиране и мебелиране на разполагаемите помещения в ДНТ – София;
 3. Изпълнение на планираните научно-технически мероприятия за 2017 г.

София, март 2017

доц. Рахнев, председател на УС на НТС по ТОК

Настоящият отчетен доклад е приет на заседание на УС на НТС по ТОК на 24.02.2017 г.

II. Научно – техническа дейност

През 2016 година бяха планирани и проведени 5 мероприятия:

 • Общотекстилна конференция‘2016: „Иновации в текстила и облеклото“, 26-28.10.2016г.;
 • Семинар: „Основни моменти в закона за обществените поръчки“, 18.03.2016 г.;
 • Среща – кръгла маса: „Място на стандартите в обществения живот. Стандарти в областта на текстила, шевните, кожаро-кожухарските и обувните изделия“, 20.05.2016 г.;
 • Семинар: „Новости в конструирането на горно облекло“, 18.11.2016 г.;
 • Национален студентски конкурс за най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото-2016, 28.10.2016 г.

В плана за научно-техническите мероприятия за 2016 г. бяха извършени 2 съществени промени.

Първата промяна се отнася до семинара Новости в конструирането на горно облекло, който беше предвиден за ноември месец в Габрово. Вместо него беше проведен на 14 октомври в ДНТ семинар на тема: "Подготовка за прилагане на Регламент (ЕС ) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686 ЕИО на Съвета" с основни съорганизатори: БАПВТЛПС и Превента ООД.

Втората промяна се отнася до главното годишно мероприятие на сдружението – текстилната конференция, която традиционно се провежда в началото на четвърто тримесечие на годината от 1999 година досега. На свое заседание на 28.04.2016 г. Управителният съвет на НТС по ТОК промени наименованието на конференцията от: „Общотекстилна конференция 2016 иновации в текстила и облеклото“ на Национална текстилна конференция 2017 „Традиции и иновации в текстила и облеклото“.

Благодарение на съдействието и гостоприемството от страна на Е. Миролио ЕАД – Сливен и НИС на ТУ – София, конференцията премина при добра организация и събра за 3 дни преподаватели от университетските звена и от професионалните гимназии по технология на текстила и облеклото, художественото оформление и модата. В конференцията участваха изследователи от 2 научни института на БАН – ИП и ИЕ. В конференцията участваха със значително по-малка представителност представители на промишлеността и търговията на текстил, облекло, машини и спомагателни средства.

През 2016 година сдружението не е членувало в международни организации и планираните международни прояви не са осъществени.

В таблицата е представено изпълнението на планираните мероприятия.

ОТЧЕТ за научно-техническата дейност на НТС по ТОК за 2016 г.

Вид

Наименование   и тематика на

мероприятията

Време и място на

провеждане

Брой участници

Брой доклади

1.

НК

Национална текстилна конференция 2016 – иновации в текстила и облеклото

26 – 28.10.16

Сливен

100

46

2.

КН

Национален студентски конкурс за „Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото” 2016

28 октомври 2016 г.

Сливен

100

20

3.

СМ

Основни моменти в новия закон за обществените поръчки

18 март 2016

София, ДНТ

50

2

4.

КМ

Място на стандартите в съвременния живот. стандарти в областта на текстила, шевните, кожаро-кожухарските и обувните изделия.

20.05.2016

ДНТ, София

50

2

5.

СМ

Подготовка за прилагане на Регламент (ЕС ) 2016/425 на ЕП и на Съвета на Европа относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686 ЕИО на Съвета

14.10.2016

ДНТ, София

50

4

 

През изминалите десет години в дейността на сдружението са се наложили 2 групи мероприятия.

В първата група са конференцията и студентския конкурс като ежегодно повтарящи се форуми с традиции и еднотипна организация.

По своята значимост и обхват на първо място е националната текстилна конференция, която се провежда през есента от 1999 година досега. Предназначението на този форум е многопосочно. От една страна това е отлична възможност за събиране в рамките на 2-3 дни на всички заинтересувани от областта на текстила, облеклото и кожите. Конференцията е трибуна за представяне актуалните въпроси от страна на университетските преподаватели, научни изследователи, преподаватели от средното образование и специалисти от производството и търговията на изделията на леката промишленост. Друго предназначение на националната текстилна конференция е да генерира и филтрира стойностни публикации за списание Текстил и облекло.

Следващото по значимост мероприятие с ежегодна повторяемост е студентския конкурс за най-добра курсова и дипломна работа. Независимо от скромните поощрения конкурсът предизвиква интерес всред младежите. Неговата окончателна проява съвпада с дните на текстилната конференция, което е отлична възможност за съвместна изява на преподаватели и възпитаници пред общността.

Във втората група мероприятия попадат дейност с точно определена тематика и профил на участниците. На базата на преките взаимодействия между НТС по ТОК и ФНТС в годишното планиране на сдружението се предвиждат още 3 мероприятия. Това обикновено са семинари или работни срещи и кръгли маси. Тематиката е различна в зависимост от актуалните проблеми и професионален интерес. Характерно за тези прояви е неизменното ползване на аудиториите в ДНТ – София. Другата характерна особеност на тази група от мероприятия е, че те отразяват добрите практики в двустранното сътрудничество между сдружението и неговите партньори. Отличен пример в това отношение е съвместната дейност с БАПВТЛПС – София.

В общ план може да се заключи, че предвид на ресурсите и организационния капацитет на сдружението така представените мероприятия са годишния максимум, на който сега сме способни.

ІІІ. Творческа дейност

За осма година творческата дейност е съсредоточена към поощряване на младите кадри посредством студентския конкурс „Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото” 2016.

Характерно за тази година привличането на студенти от НХА – София. Класирането на студентските разработки беше извършено от комисия, която в голяма степен се дублира редакционната колегия на списание Текстил и облекло.

В таблицата е даден отчета по студентския конкурс за 2016 г. На класираните студенти бяха раздадени парични награди, а някои от тях изнесоха доклади в научните сесии на конференцията. Студентите бяха придружавани от техните водещи преподаватели.

ОТЧЕТ за творческата дейност на НТС по ТОК за 2016г.

№ по

Ред

Вид на дейността

Време и място на провеждане

Съорганизатори

/партньори/

Участници

и

резултати

 

Национален студентски конкурс за „Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото” 2016

28 октомври 2016 г.

Сливен

ФНТС, ТУ – София, ХТМУ – София, ТУ – Габрово, ЮЗУ – Благоевград, ФТТ – Ямбол, НХА - София, НБУ – НБУ

100

 

ІV. Издателска дейност

Сдружението издава списание Текстил и облекло с ISSN1310-912X и поддържа уебстраница на адрес: www.tok.fnts.bg .

Първото съществено мероприятие за 2016 година е комплектуването на редакционната колегия на списанието. Към настоящия момент редакцията на Текстил и облекло се състои от 16 университетски преподаватели и изследователи от БАН. В състава на редакцията са включени преподаватели то почти всички университетски звена в страната и професионални направления, включително художествено оформление на текстилни изделия за бита и мода. Привлечени са 3 чуждестранни университетски преподаватели от Франция, Италия и Виетнам. Съставът на редакционната колегия на списание Текстил и облекло е даден в таблицата:

Редакционна колегия на списание "Текстил и облекло"

доц. Ивелин Рахнев, Колеж – Сливен (ТУС);

Assoc. Prof. Ivelin Rahnev, TU – Sofia

проф. Христо Петров, ТУ – София;

Prof. Hristo Petrov, TU – Sofia

проф. Мая Богданова, НХА – София;

Prof. Maya Bogdanova, NAA – Sofia

проф. Росица Бечева, ХТМУ-София;

Prof. Rossica Betcheva, NAA – Sofia

проф. Жан-Ив Дреан, УВЕ – Мюлуза, Франция

Prof. Jean-Yves Drean, ENSISA – Mulhouse, France

проф. Андреас Хараламбус, Колеж – Сливен (ТУС);

Prof. Andreas Charalambus, TU - Sofia

доц. Диана Германова-Кръстева, ТУ – София;

Assoc. Prof. Diana Germanova-Krasteva, TU – Sofia

доц. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, Ханой, Виетнам;

Assoc. Prof. VU Thi Hong Khanh, HUST – Hanoi, Vietnam

доц. Анна Георгиева, ХТМУ – София;

Assoc. Prof. Anna Georgieva, UCTM – Sofia

доц. Златина Казлачева, ФТТ – Ямбол;

Assoc. Prof. Zlatina Kazlatcheva, FTT – Yambol

доц. Снежина Андонова, ЮЗУ – Благоевград;

Assoc. Prof. Snejina Andonova, SWU – Blagoevgrad

доц. Румен Русев, ФТТ – Ямбол;

Assoc. Prof. Rumen Russev, FTT – Yambol

доц. Стела Балтова, МВБУ – София;

Assoc. Prof. Stela Baltova, IBS – Botevgrad

д-р Барбара Реста, УБ – Бергамо, Италия;

Dr. Barbara Resta, University of Bergamo, Italy

д-р Мария Спасова, ИП-БАН;

Dr. Maria Spasova, IP-BAS, Sofia

д-р Незабравка Попова-Недялкова, НБУ – София.

Dr. Nezabravka Popova-Nedyalkova, NBU – Sofia

Резюметата на изнесените доклади от НТК16, на английски език са публикувани в книжка №10/2016 на списанието. В този смисъл октомврийското издание на списание Текстил и облекло се обособява като сборник с резюмета, които могат да бъдат публикувани на уебстраницата и представени за индексиране на базата данни SCOPUS®.

Също така докладите от националните текстилни конференции представляват основен източник за публикациите в списание Текстил и облекло.

От началото на 2017 г. редакционната колегия започна рецензирането на предложените статии.

С решение от септември 2016 г. УС на НТС по ТОК възложи разработката на собствена уебстраница.

Досега сдружението използваше страницата на адрес: www.tok-bg.org, която в момента функционира извън контрола на управителния съвет.

От октомври 2016 г. актуалният електронен адрес на НТС по ТОК е : www.tok.fnts.bg. На тази уебстраница, освен обичайната информация за дейността на сдружението ще бъде публикувано в електронен вид и списание Текстил и облекло със съответния сериен номер ISSN.

През 4-то тримесечие на 2016 г. сдружението участва в конкурс на ФНИ към МОН на тема Научна периодика 2016 година. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат известни в началото на 2-ро тримесечие на т.г. Очакваната безвъзмездна помощ е в размер на 5544 лева, които са пряко предназначени за издателска дейност.

За 2016 г. списание Текстил и облекло се разпространява измежду 43 абонати, от които 18 са индивидуални, а 25 са колективни/корпоративни.

За 2017 г. списанието има 25 индивидуални абонамента пряко към НТС по ТОК. Освен това има 9 абонамента към БП и 12 абонамента към Доби Прес ЕООД. Също така има 12 колективни/корпоративни абонамента. В общ план за тази година са набрани 58 абонамента. Списанието се печата в тираж от 85 книжки, които са недостатъчни, поради служебната резерва за Националната библиотека, ФНТС и т.н.

Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи е издател на периодична и непериодична литература с научно-техническо съдържание.

Към настоящия момент издаваме списание Текстил и облекло, което на хартиен носител има следния ISSN1310-912X. През 2016 година при планирани 9 книжки издадохме 11 книжки, като запазихме обема и формата на изданието. И сега списанието се печата в традиционния формат А4. Кориците са пълноцветни, а седемте печатни коли са черно – бели. На разполагаемите 24-26 страници публикуваме средно по 4 статии. Автори на публикуваните материали са университетските преподаватели и техните докторанти и студенти от страната. Понякога получаваме статии от чуждестранни автори, които своевременно публикуваме.

Набирането на материали за публикуване е свързано с два проблема. От една страна не разполагаме с резервен брой готови статии. Затова се налага за всеки брой да напомняме и подтикваме колегите да си приключат и изпратят материалите.

От друга страна получаваме материали от докторанти, в които не участват като съавтори хабилитирани доктори по тематиката. Традициите на списанието, както и общоприетите практики във висшето образование изискват всеки готов материал да бъде предложен от университетски преподавател – хабилитиран доктор, който да носи съответната отговорност за качеството и достоверността на материала.

Основната задача пред сдружението – издател и редакционната колегия е възстановяване на списанието в научно – изследователската база данни SCOPUS®. Възможно е процедурата да продължи през целия отчетен мандат на сдружението до 2021 г. Всяко отстъпление, обаче обезсмисля издаването на списанието.

Предназначението на уебстраницата на сдружението е в три основни направления.

На първо място е представянето на НТС по ТОК в интернет пространството. Публикуваната информация включва историческия преглед и правния статут на сдружението, планираните събития и обичайните рубрики и елемент.

На второ място е електронната страница на списание Текстил и облекло. В близко срочен план възнамеряваме да публикуваме в електронен вид пълния текст на всички статии, без допълнителни такси или абонамент. Това, което предстои е последователно да сканираме и да публикуваме течението на списанието от миналата година до неговото основаване през 1952 г. Също така ще заявим допълнителен ISSN на списание Текстил и облекло за неговата електронна регистрация. Тези предстоящи дейности са задължителни за възстановяване на списанието в базата данни SCOPUS®.

На трето място в електронната страница е рубриката на нашите партньори. Специално място ще бъде отделено на търговските дружества, особено на МСП, които обслужват вътрешния пазар. Също така ще бъдат включени и представени всички учебни звена от средното и висшето образование от областта на текстила, облеклото и кожите.

Състоянието и предвижданото развитие на нашата уебстраница се дължи на два фактора. От една страна е безплатно предоставеният хостинг на сървъра на ФНТС. От друга страна управителният съвет възложи на редакционната колегия управлението и поддръжката на уебстраницата. Сега разполагаме с двама обучени специалисти от редакцията за работа с уебстраницата. Обучението е част от договора, сключен с разработващата организация.

V. План на дейността на НТС по ТОК за 2017 г.

В планираната дейност на сдружението за предстоящата година няма съществени изменения. От една страна планираните мероприятия съответстват на традиционните и присъщи за профила на сдружението дейности: конференции, семинари, студентски конкурс, издателска дейност и организационна дейност.

От друга страна планираните мероприятия са съобразени с конкурса между останалите сдружения за съфинансиране от ФНТС.

Планираните дейности са представени в приложените таблици:

 • Ф.1-П-НС, ПЛАН за научно-техническа дейност на НТС по ТОК за 2017 г.;
 • Ф.2-П-НС, П Л А Н за творческата дейност на НТС по ТОК за 2017 г.;
 • Ф.3-П-НС, ПЛАН за издателската и информационна дейност на НТС по ТОК за 2017 г.;
 • Ф.4-П-НС, ПЛАН за организационната дейност и организационното състояние на НТС по ТОК за 2017 г.

V. Материална база на НТС по ТОК

Сдружението разполага с две помещения в сградата на ДНТ на улица Г. С. Раковски. Това са стая №406 - предназначена за административно-организационната дейност на сдружението и стая №407 - предназначена за редакцията на списанието. Двете стаи се нуждаят от ремонт и цялостно обновление на мебелировката.

Към настоящия момент сдружението разполага с един компютър и монитор за редактиране на списанието и с преносим компютър (лаптоп) за семинари и други подобни. Наличната офис техника е дарена през 2016 г. Едва в началото на месец март т.г. сдружението закупи принтер за 506 лева без ДДС.

От 4-то тримесечие на миналата година сдружението разполага със собствена уебстраница на стойност 2072 лева без ДДС, което е нематериален актив.

VІ. Организационно състояние на НТС по ТОК

За 2016 г. сдружението има 1 отчетен редовен член. Това е колективен член – Е. Миролио ЕАД от Сливен.

За 2017 г. сдружението има 28 отчетени индивидуални членове и 12 отчетени колективни членове.

Съставът на УС на НТС по ТОК се състои от 9 члена и е регистриран със съдебно решение №6/14.04.2016 на СГС – Търговско отделение.

Име, презиме, фамилия

Година на раждане

Длъжност в УС на НТС по ТОК

1

Ивелин Рахнев Рахнев

1959

Председател

2

Николай Карев Карев

1964

Зам.-председател

3

Димитър Лазаров Байчев

1941

Член

4

Христо Михайлов Петров

1952

Член

5

Анна Любенова Георгиева

1946

Член

6

Лидия Щерева Киркова

1940

Член

7

Снежина Ангелова Андонова

1970

Член

8

Иван Спасов Дичевски

1941

Член

9

Данаил Данев Йорданов

1974

Член

НТС по ТОК не разполага с контролно-ревизионна комисия от началото на мандата, 25.03.2016 г.

За отчетния период УС на НТС по ТОК проведе 6 заседания, които са протоколирани и съответстват на изискванията за кворум и легитимност на решенията според нашия устав. Заседанията са разпределени относително равномерно през изминалата година:

 • Протокол №1/25.03.2016 г.;
 • Протокол №2/28.04.2016 г.;
 • Протокол №3/01.07.2016 г.;
 • Протокол №4/16.07.2016 г.;
 • Протокол №5/28.09.2016 г.;
 • Протокол №6/02.12.2016 г.

Основният организационен проблем пред нас е обхвата на сдружението в страната. Като национално сдружение ние трябва издирваме и да приобщаваме действащите търговски дружества към нашата дейност. В общ план нашата организационна дейност трябва да се насочи към изграждане на национална мрежа на НТС по ТОК. Тази мащабна задача няма срок за изпълнение, а изисква непрестанна работа на всички членове на сдружението.

VІІ. Финансово състояние

Сдружението започва 2016 г. с наличност от 16494,63 лева, а я приключва с наличност от 18304,06 лева. Приходите за изминалия период са 36277,48 лева, а разходите са 31031,34 лева.

От съществен интерес е разпределението на приходите и разходите за изминалия период.

По отношение на 2016 г. приходите могат да се групират както следва:

 • Годишната субсидия от ФНТС съставлява 41%;
 • Приходите от НТК16 съставляват 51% и включват пряко спонсорство, дарения и такси правоучастие;
 • Приходите от рекламна дейност съставляват 4%, а събраният членски внос и абонамент е в размер на 4% от приходите през изминалия период.

Разходите за изминалата година основно се обособяват в 4 групи:

 • ФРЗ и осигуровки по ОТД и граждански договори съставляват 46%;
 • Провеждането на НТК16 съставлява 27%;
 • Издателската дейност на сдружението, включително разработването на уебстраница съставлява 15%;
 • Командировките и организационните разходи съставляват 12% от разходите за 2016 г.

Окончателните финансови резултати ще бъдат готови в края на 1-во тримесечие на т.г. и ще бъдат публикувани на официалната страница на Агенцията по вписванията и на нашата уебстраница.

За изминалия период могат да се посочат следните допълнителни приходи от външни привлечени източници, които повлияха положително върху дейността на сдружението:

 • Спонсорирането на НТК16 от Е. Миролио ЕАД и НИС на ТУ – София;
 • Публикуваните реклами на Превента ООД и дарението на Витекс – Троян АД.

През първото тримесечие на 2017 г. е налице ясен и положителен факт: полученият индивидуален и колективен членски внос е в размер на 2268 лева. Това показва обществения интерес към дейността на сдружението.

Що се отнася до планираната приходна част в бюджета за 2017 г., очакваната субсидия от ФНТС е не по-малко от 13000 лева. Трябва да имаме предвид, че получената от федерацията субсидия отразява работата на сдружението, а не се образува автоматично.

В заключение, приходите на НТС по ТОК се образуват от три основни източника: регламентираната субсидия от федерацията, членски внос и спонсорство с реклами.

Планираните разходи на сдружението за 2017 г се съсредоточават в три основни направления.

На първо място са средствата за гарантиране на трудовите възнаграждения и съответните осигуровки и дължими данъци.

В края на 2016 г. управителният съвет прекрати основните трудови договори и оцени като единствено възможни само трудови правоотношения чрез граждански договори или договори за управление. Според действащата нормативна уредба и минималните осигурителни прагове, административното и финансовото управление на сдружението могат да разполагат с не повече от 2 минимални годишни работни заплати до края на годината. Въпросът е тези средства да бъдат осигурени, да не надвишават повече от 1/3 планираните разходи и да бъдат насочени разумно и ефективно.

На второ място са разходите по издателската дейност. Планираните 12 книжки на списанието при договорените цени предполагат не по-малко от 6500 лева за цялата година. Основният въпрос в тази група разходи е равновесието между високата себестойност на хартиения носител на изданието и качеството на публикуваните статии.

На трето място са разходите по материалната база на сдружението. През предстоящото лято е задължително да ремонтиране двете стаи: на редакцията и на управителния съвет, както и да осигурим необходимите мебели за архивиране на дейността. Необходимите средства могат да бъдат планирани в рамките на разполагаемия бюджет. Конкретните възможности ще станат ясни в края на първото полугодие на тази година.

VІІІ. Заключение

Член 39. /1/ За активна работа и заслуги в развитието и усъвършенстването на НТС по ТОК и за научно-технически постижения се присъждат индивидуални съюзни и федеративни награди.

/2/ Редът за награждаване и стимулиране със съюзни и федеративни награди се урежда с Правилник, приет от Управителния съвет на НТС по ТОК, и на Управителния съвет на ФНТС.