Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК (вкл. обява в държавен вестник)

Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2019 г. от 10 ч.  в Дома на науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на НТС по ТОК за 2018 г.
  2. Отчет на Ревизионната комисия на НТС по ТОК за 2018 г.;
  3. Утвърждаване на план – програма на сдружението за 2019 г.;
  4. Утвърждаване на бюджет на сдружението за 2019 г.;

 

София, 12.04.2019 г.

Председател на НТС по ТОК:

/доц. Ивелин Рахнев/

 

Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК:

 

Покана за свикване на общо събрание на НТС по ТОК (Обява за ДВ):