ПЛАН за научно-техническа дейност на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи за 2019 г.

ПЛАН за научно-техническа дейност на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи за 2019 г.

 

№ по

ред

Код

Наименование /тематика/ на

мероприятията

Време и място на провеждане

Организатори и съорганизатори

1

2

3

4

5

 

I. Мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика

/ по Методиката - на конкурсни начала - формуляр „Образец 1”/

 

1.

С

Използване на автоматизирани средства за проектиране  на облекла чрез StyleCAD.

10.05.2019 г., от 09ч00 до 12ч00, ДНТ – София, зала 105А

ФНТС, ТексТехника ООД- София, РНТС (ТОК) – Пловдив, ТО на НТС - Габрово.

2.

С

"Последни изменения и допълнения в нормативната уредба за ЗБУТ" и 

"Практическо приложение на Новата Наредба за съществените изисквания

и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС през първата полугодие на 2019 г.

21.06.2019 г.; 9.00 – 17.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108.

ФНТС,

БАПВТЛПС,

 ТО на НТС по ТОК – Пловдив,

ТО на НТС – Габрово, ХТМУ - София.

3.

К/с

10-ти Национален младежки конкурс

НАЙ-ДОБРА  ДИПЛОМНА  РАБОТА  И  КУРСОВ  ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА  НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО" 2019

27.09.2019 г.  от 09ч00 до 12ч00, ДНТ – София, зала 108

ФНТС; РНТС – Пловдив, ТО на НТС - Габрово

Технически университет – София

ХТМУ – София

Тракийски университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол

Югозападен университет  - Благоевград

Технически университет – Габрово

Нов български университет - София

Институт по полимери

Институт по електроника

ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен

НХГ “Димитър Добрович” – Сливен

4.

К

21-ва Национална текстилна конференция 2019 с международно участие  Традиции и иновации в текстила и облеклото

24-26.10.2019 г. в София при домакинството на ФНТС и НДНТ, ул. Г. С. Раковски 108, зали 2 и 3.

ФНТС; РНТС – Пловдив, ТО на НТС - Габрово

Технически университет – София

ХТМУ – София

Тракийски университет – Стара Загора, ФТТ – Ямбол

Югозападен университет  - Благоевград

Технически университет – Габрово

Нов български университет - София

БАН

ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен

НХГ “Димитър Добрович” – Сливен

5.

С

"CAD-CAM системи и актуално технологично оборудване в шевното производство"

15.11.2019 г.; 9.00 – 17.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108

ФНТС, ИНА ТРейдинг ЕООД – София, ТО на НТС по ТОК – Пловдив, ТО на НТС – Габрово, ХТМУ - София.

5+1.

ЧМО

Международна федерация на технолозите по трикотаж.

IFKT INTERNATIONAL FEDERATION OF KNITTING TECHNOLOGISTS

IFWS INTERNATIONALE FÖDERATION VON WIRKEREI- UND STRICKEREI-FACHLEUTEN

13 години. Сдружението членува в  IFKT от 2006 г.

Отговорник на групата – д-р инж. Йорданка Ангелова

5+2.

ЧМО

Световна организация на специалистите влакнести материали.

THE FIBER SOCIETY

3 години. Сдружението членува във FS от 2016 г.

Отговорник на групата – доц. Ивелин Рахнев

II. Други научно-технически мероприятия

1.

УМП

The Fiber Society’s Fall 2019 Conference

Co-organized by The Society of Fiber Science and Technology, Japan

Fibers and Textiles for Value Creation in Connected Industries

The Fiber Society’s Fall 2019 Conference

Conference:  University of Texas ,Austin USA.  Date and Theme TBD

Отговорник – доц. Ивелин Рахнев

2

 

AUTEX Conference

organised in GENT (Ghent), Belgium by the Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering (MaTCh) from Ghent University.

AUTEX 2019, 11-15 June 2019, Ghent University, Belgium

Отговорник – доц. Ивелин Рахнев

 

София, 30.01.2019 г. 

Председател на УС на НТС:

/доц. Ивелин Рахнев/