НИЕ СМЕ

НТС по текстил, облекло и кожи
неправителсвено, професионално
творческо сдружение с нестопанска

ЦЕЛИ

Да повишава квалификацията
на специалистите
Да обединява и подпомага
усилията на своите членове

ДЕЙНОСТИ

Организиране на регионални и международни конференции
Организиране и провеждане на курсове

ИСТОРИЯ

Основан на 26 март
1885 г. в град Русе като
„Русенско техническо общество“

fnts tok logos min

„ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.
МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ЗМИП“

 

logo minОбучението е насочено към управляващите и служителите на ръководни функции, юристи, счетоводители, одитори, нотариуси,  частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки,  банки и финансови институции,  застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества,  обменните бюра, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, организаторите на хазартни игри, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, професионалните съюзи и съсловните организации, юридическите лица с нестопанска цел.

Обучението запознава със същността и правната уредба,  основните задължения и специфичните особености свързани с изпирането на пари, както и с мерките за превенция и противодействие. Целта на обучението е да се придобият знания и умения за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, мерки за противодействие на изпирането на пари. Обучението е с практическа насоченост за изготвяне на оценка на риска и вътрешни правила за противодействие.

ПРОГРАМА – 15.04.2019г. /понеделник/

 1. Същност и правна уредба на процеса на превенция на изпирането на пари
 2. Мерки за противодействие на изпирането на пари.
 3. Основни задължения съгласно изискванията на ЗМИП и ППЗМИП.
 4. Идентификация на клиентите и проверка на тяхната идентификация. Събиране на информация. Съхраняване на информация. Разкриване на информация. Защита на информация.
 5. Практически насоки за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти,  и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.
 6. Насоки за изготвяне на Вътрешни правила за противодействие на изпирането на пари, съгласно ЗМИП.
 7. Прилагане на политики за превенция на изпирането на пари в Р България.

         Лектори в обучението са ключови експерти в областта на превенция и противодействие на изпирането на пари в Р България, дългогодишни служители  на ръководни постове в ДАНС и МВР.

           

lektor minВодещ лектор: Илия Петков – Експерт, юрист, криминалист - заема ръководни длъжности в структурата на МВР, сред които началник на отдел „Криминална полиция“ и сектор „Убийства“ в Дирекция Национална служба полиция, директор на ОД на МВР – Хасково. Професионалният му път е свързан и с юридическите му знания, потенциал и образование, които използва като юрист в системата на МВР и преподавател в Академията на МВР, на която е възпитаник. Преминал специализации в Англия, Австрия  и Франция. Илия Петков има опит в банковата сигурност като служител на ОББ АД.

Илия Петков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си като Директор Дирекция "Противодействие на застрахователните измами" в „Дженерали  Застраховане”, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му.

 

Хорариум : 6 учебни часа
Място на провеждане: ПАРК ЦЕНТРАЛ ХОТЕЛ, СЛИВЕН
Регистрация: 10:00ч. – 10:30ч.
Цена на обучението: 190.00 лв. без ДДС за един участник
В цената е включено: учебни материали, сертификат, обяд и кафе паузи.
Приложение: Заявка за обучението

Моля, да изпратите заявката в срок до 10.04.2019г.

 

За организиране на обучения и повече информация: 

г-жа Светлана Колева – директор Център за професионално обучение към ФНТС
Телефон: 02/9876329, 0878 703618 
E-mail: cpofnts@gmail.com     

 

 

Членство и Абонамент

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

 • Индивидуален членски внос без абонамент – 6.00 лева годишно;
 • Индивидуален членски внос с абонамент – 36.00 лева годишно;
 • Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации – 36.00 ÷
 • Колективен членски внос за малки предприятия – 72.00 ÷ 144.00 лева годишно;
 • Колективен членски внос за средни предприятия – 144.00 ÷ 1 МРЗ годишно;
 • Колективен членски внос за големи предприятия – една МРЗ годишно.

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

first_page.jpg

Вижте секцията със събития и новини

Най-актуалната информация на ваше разположение